s aS Kîsî-afvïr^fiEï^: iSÄ,S5£.^3iasriurï^î53üî*br ÄÄîeäs z£rsf;zuidTer"enîand fs ten Îi7e0d%rr""lte/,",e9es aan9d™»-''îîieil'teTzi- 2" rb aI ,e„":sï»e: be,ansen »nd« ^h.ïdiîdTE"' :„,irTrs;nderzrk ?s 3Sb,eken dat tdt «>n?S Slr "n - Ä„T:, stuur een aanwuzmg geeft om het streekplan te wijzigen uiteraard in in riit iirht k Spreker acht de reakties op de brief van de minister zeqt dat de minicto onaanvaardbaar- Als de heer Rücker namens de C.D.A. ja nd mimster zijn bevoegdheden zodanig meent te moeten interoretera r v jvindt spreker dat een verdraaiinq van de feiten î",maLs oS2Teî ~fee;s lr:akt on n«e2 îorfrS™»«r- dat pon nn P+ 2 gte te stellen van de situatie, dan vindt âpreker d^Ran^tz enls de°m?niïïn°eüVre- Want -'n 1970 wilde de raad een ^eg- oriënteert zich nrnnriin om een aanwijzing verzocht. De minister teqen de vooroestPirio wl maar beef t- naâst deze briefTen massa bezwaren de minister met dp hriof rit ^V^Wepen. En thans antwoordt waamn gevraagd wordt onjuis'tTh?" En Saf hij.^1 vîrens^Ä;9*' vis?p rio Z1Jn aanvai?kellJke voornemen tot een aanwijzing volgens zijn eenten-,n de 9ele9enbeid wil stellen hun ziensw j'ze ken- baar te maken. De min1Ster heeft dus beslist niet over ons en'zonder ons meer ruimte daaraan moet opv W°r t V3n het kwaad is en dat men nu niet perken doseren pn hoo? u h!- meer W69en" Dat kwaad moet men in' aan qeân naWqPhiod ln morZ1Chî19 teru9drin9en, en zeker moet men daar- gee? mtuurgetned en monumenten gaan opofferen De ministor honint ale staten ook tnp'n 7? i rifu dus.be9rePen en dat wisten de provinci- riio 1? 1 Weg-de Ramtz schrapten en dat wisten deaenen 7 mei 1974 ri£-jT^h8er Van,den Briel namen^ de V.V.D.-fraktie zeqt verontwaâr- digd te zijn over de manier waarop de minister dit beslist znnrier Hat over de doserinî OnkeriWar8n|,1'ndl'enden- °°k de Haarlemse neta spneekt Bennebroek sîuit'zirh de veTkeerscomralssie heeft gevraagd dit op te nemen. Spreker zou qraao zipn riat hJt doser?n9 aan» zo heeft spreker gelezen. l„j zou ?raa9 2len dat het college dit in de nota ODnam Het is no- Plan zeat dat rio wôn h fT Van de auto gebruik 9aab maken. Het streek- n p 6 tf u 9 bezulden Heemstede eerst dan moet worden getraceerd u fvergegaan. In de bnef van de mimster staat dat het onderznpk aantrekkef^Spreker^vraaatfiet^8f^tS 9erl'n9e hoeveelheid veckeen 2ev teqen deze'naaô ziin fÔin et af te 9aan °P zljn gevoelsmatige aversie ge te 1 uisteren nllr f, 0 °Z8 ïeg» maar Wel vraa9b hiJ heb colle- de P P D Noord-Hol 1 anri on n U k0S f1 f6 Provinciale waterstaat samen met rniionpri.tri riolland en Openbare Werken Haarlem. In zijn nota stelt het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 4