s! SMÄS; SÄSÄÄ 7 mei 1974 5 ons nebied doorkruisen moeten met een zeer minutieuze studie worden aan- ooLnH no minister stelt verder: "de behoefte aan een betere oost-west- verbinding in het zuidelijke deel van de Haarlemse agglomeratie kan* moeilijk worden ontkend. De zuidelijke stadsrandweg zou in deze behoe vnnrzien" Men zou dan zeggen dat deze mimster begnp heeft voor °ns orobleem *Het viel sjreker daarom op dat er in de vergadering van oe ver- keerscommissie nogal wat over stenen des aanstoots werd gesprOKen. Soreker is n et tegen deze zuidelijke stadsrandweg, nnts direct b j de oDenstel 1 inq van deze weg de Cêsar Francklaan weer tot znjn normale wijkbreedte wordt teruggebracht en zeker niet rekonstruktie van deze wegen gestemd en zou het nog steeds prettng den als het weer qewone woonstraten zouden kunnen worden. îen etsroute door de duinen moet volgens spreker ook meteen aan de orde gesteld worden; hij hoeft niet te zeggen dat dit een vermindenng vaard minstens'even volwassen als het autorijden. Men moet proberen de fiets'en de fietspaden aantrekkelijk te maken en het moet een gm greerd onderdeel uitmaken van het verkeersbeleid. Spreker ste11 een route naar Zandvoort, door en achter de duinen, voor metserp zo - motor! waar het veilig rijden is met kinderen. Htj verzoekt dit in de onderhandelingen op te nemen. Mevrouw Diel heeft in de openbare coranissievergadering reeds gesteld dat 7i i in ïïnncipe v65r omle dende wegen zou zijn, mits deze wegen vcx tn werkel i ike oplossing van ons Heemsteeds probleem zouden kunnen b - draqen. Bij het laatste gedeelte van deze zin zet zij een aantal grote vraaqtekens Voor een belangrijk gedeelte kan zij het advies van colleqe niet onderïhrijven omdat deze aanleg van omleidende wegen een 51plantastlnqbetekenên van het leefklimaat, het mTlieu, in Zuid- Kennemerland en zij naar haar overtuiging niet een voldoende oplossing betekenen! Zij blijft onderscheid maken tussen recrea te- en woo -we k- verkeer maar in het kader van dit rondwegenstelsel gaat ,.et voorname liik om'het recreatieverkeer, namelijk de oost-west-verbmdmg. Zij i i^ L dL ook in dit verband op dat recreatieverkeer gebondems aan bepaalde seizoenen en aan bepaalde ^ersgesteldheden en dat men dus ,e maken heeft met een overbelastmg, die zich op bepaalde dagen ot De°zu!del i j ke stadsrandweg heeft voor het oost-wes- zin als die weg benoorden Aerdenhout wordt aangelegd, m^ar dit iaats aedeelte staat, haars insziens terecht, op losse schroeven. Ook de functie die men aanvankelijk aan de zuidelijke stadsranoweg heeft toe qeschreven voor de oost-west-verbinding, komt hiermee op lo"®, aan ln zijn nota spreekt het college over een verbmdmg meu de Zandvoortselaan. Eventueel zou deze raoeten "t hoogNaar haar mening maakt een groot ge e van het verkeer uu Amsterdam, want dat vormt het grootste ge<ieelte van de Zandvoortse znekprs veel qebruik van een reeds bestaand gedeelte van ae zuiaenjKe stadsrandweg, namelijk de Spanjaardslaan. Het m*ste verkeer daarvan komt terecht op het kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan. p

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 5