ïe?rRiîkswPor?f!!r h?b r k?n bekl'jken> heeft 2id het 9evoel dat-nen hPt wînn !!9v v 9^aat Za1 zlJn> maar voornamelijk ten aanzien van vsî hphh 0r ?er> haars mziens ook het meeste verkeer waar we last zuideHikp'annîn wf°rmatie ontbreekt. Het volgende hete hangijzer is de nu niet ,n en z,j ri-,t nf î9 gezegd ten aanzien van de Herenweg, namelijk, aaîta? auto?î on Hp3" 28 W09 bereikt- Dat konstateert men omdat het aantal auto s op deze weg nauwelijks toe- of afneemt en dat is nu iuist ter inzaop hppft ?1J °V6r Welnlg informatie beschikt. Wat zij althans er rekPninn nfh^ 9ekregen' was sterk verouderd. Rovendien vindt zij dat van fîffn Tn hff' A WOr!en met de veranderdeopinie over de aanleg eef kfeloônîfn fnm -S V?n het COlle9e komt 00K voor de vormiog van moeten hpst-sfn~!?f 8Daar Staat Z1'j geheel achter- Die commissie zoo miîsie Sfn fnk f L"10"50? van/ljk' Qemeente en provincie, en deze com- ssie zou ook financieel gesteund moeten worden om zich te verzekeren 6 7 mei 1974 college voor een verbinding van diezelfde weg met de Zandvoortselaan van riip 7V6j r°f' ?aar daarmee verlicht men slechts een klein gedeelte tot aan aan' na?el1jk het gedeelte Zandvoortselaan/Herenweg ÎL, Lif jav-^arin9 s' Wat men deze bewoners wil besparen, invpstpî?nnpnen-ul^e -Weer een ander woon9edeelte mee. En welke hoge înrffîft iJîî ?nr nie mee Semoeid. Naar verhouding lijkt het spreekster wat het college ermee wil bereiken, niet juist. In het'woon- en werkverkeer heeft de zuidelijke stadsrandweg voor onze woonwîjken sieve^adPn?0190 ?e£e+erV?-" Z°alS de voorzitten zeit stelde in de commis- 1 IL betrekking tot dit onderwerp - en dan denkt zij dus met ?aan ênT h T' Z°U ?1J dan bedoeld z1Jn weer aan de César Franck- aphnniv an W?9enaarlaan, waarvan nu vooral veel woon- en werkverkeer gebruik maakt en met zozeer recreatieverkeer, of het zou dan het recrea- iî0dercommi^r b°llen f1Jn' T°en 10 het verleden 00l< °ver deze wegen Stadsrandwîn^ 9esP1"°'<en, îs dikwijls aangevoerd dat deze zuidelijke woonwiikpn in Ho a een alternatieve weg gezien moet worden, om de laan îe verlichtenra9eVln9 d° CéS3r Francklaan en de dohan ^en^r- oosïw !v d tleW8S; W6g WOrdt voornamel 1 jk bedoeld aTs een /est verbinding, 20 staat het ook gesteld in het reouest Als deze tra!é Haar 00mnnssievergadering was sprake van een zuidelijker cë noôit ophrnikp! verkeer u-it Amsterdam dat zuidelijker tra- ce nooit gebruiken om naar Zandvoort te'gaan. Bovendien is er bii de meeî enïstelvein^60 'V "T d?b 200r V8el mensen uit de Haarlemmer- zuide?ii£ SrS H a 9ebru,k van maken. In zekere zin bestaat het fnni reeds- Met andere woorden: de zin van de zuidelijke bere?dinSaihnPwp? a1.1n.een tameliJk ver gevorderd stadium van voor- inz?et MÔt beSkkînn fn?1!! Van V°°r het recreatieverkeer nauwelijks verkeôôsH?îknn^ 9p? W°9 m0et 21J steeds denken aan wat onze citeit" d!alr!V heibb?n: M8t secundaire we9 19 vergroot men de kapa- citeit, daarmee de mobiliteit, enzovoort het condwegenstelsel betreft, blijft'in spreeksters ooen alleen Riiks- SkÄZ?'!: V°°rts -rtt J« sSld^îeer't" dtn efSnaanî1mfpîf1Pitml'SSChien d°?r ml'ddel van een verkeersbureauZe zov- leefk?imaat vaf f'H k^0" ?0mmissie en bureau om zo min mogelijk het nSe iî?îrh?fn ?n?m?rlannd aan te tasten en 9ebruik te maken van n.euwe inzichten omtrent het oplossen van verkeershinder, waaronder zij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 6