4e afd. 30 mei 1974 VOORBEREIDINGSBESLUIT VOORMALIGE MELDINGSGEBIEDEN E.D. Heemstede, 7 mei 1974. Aan de Raad, Overeenkomstig ons voorstel dd. 2 mei 1973, nr. 54, besioot u op 24 mei d o v te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gêbieden waarvoor indertijd een meidingsplicht gold, alsmede voor enkele natuurgebieden die voorkomen op het ontwerp van de herziene lijst van natuurgebieden van de Rijks Planologische Dienst. Een deel van deze ge- bieden is betrokken bij de plannen voor de aanleg van de secundanre weg S 19 (noord-zuid-verbinding). De geldigheidsduur van uw besluit eindigt op 1 jum a.s. Zoals wij in genoemd voorstel hebben vermeld, heeft "Stad en Landschap" een ontwerp-bestemraingsplan voor de betrokken terreinen gemaakt, dat om advies is voorgelegd aan diverse instanties. Nadat alle adviezen waren ontvangen, is vrij kort geleden aan "Stad en Landschap" verzocht m het ontwerp enkele wijzigingen aan te brengen. Het vaststellen van een nieuw voorbereidingsbesluit is noodzakeljk. Wij stellen u voor daartoe bijgevoegd ontwerp-besluit te bekrachtigen. De kaart waarop de betrokken gebieden zijn aangegeven, ligt voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester P M van Drooge, W.H.D.Quarles van Ufford. l.s.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1