m S3r^.Ä. sü.'St"-! sss sî.!,äss s. sl 5X; ■«.- 11 juni 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP dinsdag 11 juni 1974, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig ^"dS^Hulïï?H.H. Rücker: mevr. mr. A.J.H. Gaasterland-Braaksmaen de wethouders, H.H. van Ark en mr. O.H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: TT^ëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraad, de heer H. Matzinger. 2. Rapport eerste fase verkeersstructuurplan. 3. Rondvraag. I. Beëdiaino van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraad,_.d^heer H. Matzinger. Nadat door de voorzitter de eedformulieren zijn voorgelezen, worden door de heer H. MiïzTngir"de voorgeschreven beloften în handen Vc.n de voorzitter afgelegd. De voorzitter wenst de heer Matzinger geluk met zijn benoeming tot iid varTde raad" van Heemstede. IIRapport eerste fase verkeersstructuurplan. De voorzitter deelt mede dat de eerste fase van het verkeersstructuur- Dlan ômvat heT'verzamelen en analyseren van beschikbare gegevens en pro- De heer Streefkerk geeft aan de hand van tekeningen en dia s een toe- 1 lchting op het rapport inzake de eenste fase .an het .erkeensstruc.unr- plan. Landschap".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1