11 juni 1974 3 waartoe de raad dus thans niet bereid is. In de tweede fase zullen dus beide principes worden uitgewerkt. Keuze 3. Voor het dooraaand verkeer. De keuze tussen: u en doorstroming noodzakelijk lijken, achLerwege u.ij/e De voorzitter deelt mede dat de verkeerscommissie heeft gekozen vocr. vorderen"; Z ÄaSoî? ÄeVen ^rr^omdoor-6 stroming noodzakelijk lijken, achterwege blijven. Zonder hoöfdelijke stemming verenigt de raad zich met de keu^e van de verkeerscomrnissie. Keuze 4. Voor het woon-werkverkeer. De keuze tussen: de mogelijkheid openlaten dat de openbare wegen blijven voor verKeer dat tijdens nec spiubuut p singen overbelast, en Oe woonbuurten „et -etregelen .fscbemen uoon belaste wegen en kruisingen wel of met aanpassen aan ue ten koste van de aanliggende percelen. De voorzitter deelt mede dat de verkeerscommissie heeft gekozen voor: de woonbuurten met maatregelen afscherjen voor iJuJ^erteer ten^koste'van dë Sn^gglnSe'^rcelen, waarbij de opmerkfng van tnevrouw Dielendeheer Van Emmerik in acht dient te worden genomen, dat veel afhangt van de plaatselijke situatie. Zonder hoofdelijke stemming verenigt de raad zich met de keuze van de verkeerscommissie. Keuze 5. Voor het iangzaam verkeer De keuze tussen: liik nïbruik van wegen boor langzee. verkeer en snelverkeer een onOerge schikte en plaatsafhankelijke beperking îs, en:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 3