4 11 juni 1974 een voortzetting van de traditionele ontwikkeling waarbij het langzaara verkeer zich moet bewegen op of langs de voor het snelverkeer ontworpen structuur en slechts plaatselijk en sporadisch constructies voor lang- zaam verkeer voorkomen, terwijl daardoor het snelverkeer niet maq wor- den gehinderd. De voorzitter deelt mede dat de verkeerscommissie heeft gekozen voor: een ontwikkeling van wegen en paden voor langzaam verkeer zoveel mogelijk îngericht voor de kenmerken van het langzame verkeer, waarbij het geza- menlijke gebruik door langzaam verkeer en snelverkeer een ondergeschikte en pIaatsafhankelijke beperking is. Zonder hoofdelijke stemming verenigt de raad zich met de keuze van de verkeerscomnnssie. De voprzitter zegt dat in de vergadering van 27 juni aanstaande het onderzoekprogramma met financiële konsekwenties aan de orde zal komen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering te De secretaris De voorzitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 4