4e afd. 27 juni 1974 AANSCHAFFING LEER- EN HULPMIDDELEN PRINSES BEATRIXSCHOOL 77 Heemstede, 5 juni 1974. Aan de Raad, Het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, heeft op 3 mei j.l. een aanvraag ingediend om ingevoige artikei 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige geiden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Prinses Beatrixschool De aanschaffingen zijn noodzakelijk in verband met de uitbreiding van het aantal leeriingen. Wij zijn van oordeei dat bij inwilliging van de aanvraag de normaie eisen niet zullen worden overschreden en dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van genoemd wetsarti- kel heeft gedaan. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stelien wij u voor de aanvraag in te willigen. Burgemeester en De secretaris, wethouders van HEEMSTEDE, De burgemeester J.M.Kruitwagen. W.H.D.Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1