27 juni 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 27 juni 1974, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. W.H.D.Quarles van Ufford burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, de heren ing B. van Tonqeren mr. M.J.E.M. Jager, G.W. Kuiper, îng. M.J.M. van oer Huïst H H Rücker, mr. C.M. van Emmerik, mr. F.B.M. Nederveen, mevr. drsP.M.J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer H. Matzinger, mevr. mr. A.j! Snoep-Mook, de heren drs. P.P. Kettenis, C.R. ^schbaum, ^uw mr. A.J.H. Gaasterland-Braaksma en de wethouders, de heren H.J. Verkouw, H.H. van Ark, G.J. Willemse en mr. O.H. van Wijk. Qprrofaris* (1g heer mr. J.M. Kruitwâgen. Afwezig met kennisgeving: mevr. FDiel-Kroese, mevr. A.K. Berne.uu Moens-Honig, de heer dr. J. de Ruiter. De voorzitter opent de vergadering op ae gebruikelijke wijze. De heer Kuiper wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Onderzoek van de geloofsbrieven van de op 29 mei 1974 gekozen leden van de gemeenteraad. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 28 maart en 25 april 1974. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Aanschaffing leer- en hulpmiddelen Prinses Beatrixschool(77) 5. Garantie geldlening 99 woningen Geleerdenwijk ten behoeve van de woningbouwvereniging Sint Joseph. 1 6. Garantie hypothecaire leningen woningbouw Geieerdenwijk. 7. Verhoging rentepercentage middenstandswoningen. 8. Voorbereiding herzienin.g bestemmingsplannen. (83) 9. Afwerking bouwrijp maken gedeelte plan Schouwbroekerpolder (voorm. ijsbaanterrein) 10. Medewerking aan het in bouwexploitatie brengen van gronden ten zuiden van de Schielaan. 11. Aankoop terrein nabij de Fazantenlaan. 12. Tweede fase verkeersstructuurplan. 13. Aanvullend krediet voorzieningen tennispark. 14. Verbetering openbare verlichting Glipper Dreef (2e fase). 15. Zesde wijziging verordening prijzen gas, water en e1ektriciteit(90) 16. Verhuur warmwatBrdoorstroomapparaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1