29 augustus 1974 93 SUBSIDIES Heemstede, 9 juli Î974. Aan de Raad, Het bestuur van de stichting "Open Huis Heemstede" heeft gevraagd ook voor 1974 een subsidie toe te kennen ten behoeve van de "Kerst-in". Bij uw besluit van 21 december 1973, nr. 139, werd de stichting een subsidie van maximaal i 1.700,verleend voor de "Kerst-in 1973 Thans wordt fl.400,gevraagd. Gelt op de betekenis van dit gebeuren, zoals deze o.m. blijkt uit het voor u ter inzage gelegde verslag over 1973, menen wij dat het verzoek behoort te worden ingewilligd. Wij steilen u voor het subsidie te bepalen op het bedrag van het werkelijke exploitatietekort tot een maximum van i 1.400,--. Verder heeft het Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo, alhier, gevraagd een subsidie toe te kennen in de kosten van een serie van zes concerten weike zullen worden gegeven op het gerestaureerde orgel van de St. Bavo-Kerk aan de Herenweg. De kosten worden geraamd op f 425,— per concert en het totaai van de entreegelden op f 125, Wij achten het verantwoord dat een subsidie van f 150,-- per concert beschikbaar wordt gesteld, zulks met dien verstande dat het totale subsidie niet hoger zal zijn dan het tekort op de zes concerten samen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, J.M. Kruitwagen. De burgemeester, O.H. van Wijk, 1 .b. 4e afd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1