93 SUBSIDIES De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli j.l.; a. aan de stichting "Open Huis Heemstede" een subsidie toe te kennen tot het bedrag van het exploitatietekort van de "Kerst-in 1974" met een maximum van f 1.400,--; b. aan het Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo, alhier, een subsidie van f 150,- per concert toe te kennen in de kosten van zes concerten op het orgel van de St. Bavo-Kerk, zulks met dien verstand dat het totale subsidie niet hoger zal zijn dan het tekort op de zes concerten samen. BESLUIT Heemstede, 29 augustus 1974. De Raad voornoemd. De secretaris De voorzitter, 4e afd 29 augustus 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 2