4e afd. 29 augustus 1974 y4 SUBSIDIE EN RENTELOOS VOORSCHOT HARMONIE "ST.MICHAEL" Heemstede, 9 juli 1974. Aan de Raad, Het bestuur van de Harmonie "St. Michaël" heeft financiële medewerking gevraagd voor de aanschaffing van 5 nieuwe instrumenten (een basinstru- ment, drie klarinetten en een trombone), zulks in verband met het feit dat voor enige deelnemers aan de eigen leerlingenopleiding geen instru- ment beschikbaar is. De kosten van aanschaffing van deze instrumenten worden geraamd op f 5.815,-. De Culturele Raad Noord-Holland heeft toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de beschikbaarstelling van een provinciaal sub- sidie ad 25% van de kosten. Uit het eigen instrumentenfonds zal f 1.000,- beschikbaar worden ge- steld. Gevraagd wordt een gemeentelijk subsidie van eveneens 25% (f 1.454,alsmede een renteloos voorschot van f 1.900,--. Wij achten het verantwoord dit verzoek in te willigen en stellen u voor een besluit te nemen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester J.M.Kruitwagen. O.H. van Wijk, l.b.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 3