29 augustus 1974 SUBSIDIE EN RENTELOOS VOORSCHOT HARMONIE "ST.MICHAEL" De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 9 juli j.l BESLUIT: a. aan de Harmonie"St. MichaëT'in de kosten van aanschaffing van 5 meuwe instrumenten een subsidie toe te kennen van 25van de aanschaffingskosten tot een maximum van f 1.454,— b. aan genoemde vereniging een renteloos voorschot toe te kennen van 1.900,-, af te lossen in 10 jaren, zulks onder de door burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden. ecretaris HEEMSTEDE, 29 augustus 1974. voornoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 4