95 BENOEMING HOOFD OPENBARE LAGERE SCHOOL EN HOOFDLEIDSTER OPENBARE KLEUTERSCHOOL IN DE GELEERDENWIJK Heemstede, 27 augustus 1974. Aan de Raad, Ter benoeming van een hoofd van de begin 1975 in de Geleerdenwijk te openen openbare lagere school dragen wij u voor: de heer H. Wolthuis, hoofd van de Prinses Marijkeschool te Bussum. Voor benoeming tot hoofdleidster van de openbare kleuterschool in die wijk dragen wij u voor: mejuffrouw A.J. Bus, hoofdleidster van de Montessori-kleuterschool te Beverwijk. Deze voordrachten zijn opgemaakt in overeenstemming met respectieve- lijk de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Haarlem en de inspectrice van het kleuteronderwijs in de 19e inspectie. De Schoolraad kan zich met beide voordrachten verenigen. De sollicitatiestukken liggen voor u ter inzage. Wij stellen u voor tot benoeming over te gaan met ingang van een door ons college te bepalen datum. Behoort bij de notulen van de raadsvergaderinggehouden op 29 augustus 1974. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De voorzi De secretaris De voorzitter, 4e afd. 29 augustus 1974 De burgemeester J.M.Kruitwagen. W.H.D.Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 5