Op 29 januari 1970 besloot u een overeenkomst aan te gaan met Smit's Bouwbedrijf B.V., te Beverwijk met betrekking tot het gedeeltelijk dempen en bebouwen van de haven aan de Heemsteedse Dreef en de aanleg van wegen en riolering ter uitvoering van het op 30 mei 1968 vastgesteide bestemmingsplan. U heeft de wens geuit de overeenkomst te ontbinden omdat u van oordeei bent dat een hoge bebouwing op dit punt aan de Heemsteedse Dreef stedebouwkundig minder gewenst is. Wij hebben na onderhandelingen met genoemde vennootschap deze bereid gevonden medewerking te verlenen aan de ontbinding van de gesioten over- eenkomst onder de voorwaarden, welke zijn vermeld in het u hierbij aange- boden ontwerp-raadsbesiuit. Wij achten deze voorwaarden aanvaardbaar en stellen u derhalve voor dienovereenkomstig te besiuiten. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester J.M. Kruitwagen. O.H. van Wijk, l.b. 29 augustus 1974 ONTBINOING_OyEREENKOMST_MET_SMlVS_BOyWBEDRIJF_B.V; 96 Heemstede, 23 juli 1974. Aan de Raad,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 7