2üILiüDIÖ§JïfBfföK9ö§I.MEi_sMirsjgyw§EDRiJFj.y. /L .Ar HEEMSTEDE, 29 augustus 1974, De Raad voornoemd, De voorzitter, 29 augustus 1974 96 Pe Ragcj der geraeente Heemstede; gelezen het veerstel van burgemeester en wethouder d-d. 23 juli 1974; een oyereenkomst aan te gaan met Smit's Bouwbedrijf B.V. te Beverwijk tot ontbinding van de op 15 januari 1970 gesloten overeenkomst tot overdracht van een gedeelte van de haven aan de Heemsteedse Dreef ten behoeve van de oprichting van een flatgebouw, en wel onder de volgende voorwaarden: 1. de gemeente zal aan Smit's Bouwbedrijf vergoeden de kosten van de door dit bedrijf ter uitvoering van de gesloten overeenkomst aange- legde verbindingsweg tussen de Heemsteedse Dreef en de hîijverheids- weg,alsmede de kosten van voorbereiding van het bouwplan voor het tt stichten flatgebouw, welke kosten te zamen hebben bedragen 283.531,17 exclusief omzetbeiasting; 2. de retro-overdracht van de aan Smit's Bouwbedrijf B.V. overgedragen perceelsgedeelten en de betaling van het sub 1 genoemde bedrag zullei plaatsvinden binnen twee maanden na de goedkeuring van dit raadsbeslil 3. de gemeente zal Smit's Bouwbedrijf op basis van een open begroting in de gelegenheid stellen de uitvoering te realiseren van de door de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ontwikkelde plannen voor de bouw van woningen op het voormalige filterterrein ten zuiden van de Rivierenwijk; Smit's Bouwbedrijf aanvaardt daarbij de haar bekendi prijsvormingsprocedure van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten; 4. indien de gemeente binnen 10 jaar na heden alsnog de mogelijkheid mocht openen een flatgebouw te stichten od het in 1970 overgedragen terrein, zal zij Smit's Bouwbedrijf als eerste gegadigde in de gelegf heid stellen onder nader overeen te komen voorwaarden een plan voor dit gebouw te realiseren. BESLUIT: 'e secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 8