2e,hsre" "L.'iuS; TjxSfoT" t cS: ÄSrîi, «5r.vc m MAt7inaer mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, de heren örs. c'.R. Kirschbâum, mevr. mr. A.J.H. Van Ark de Ruiter en de wethouders, de heren H.J. Verkouw, H.H. van Ark, G.J. Willemse en mr. O.H. van Wijk Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer mrF.B.M. Nederveen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De hâ7r Kuiper wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen als eerste zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 7 mei 1974. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming van: a. een hoofd van de openbare lagere school in de Geleerdenwijk; b een hoofdleidster van de openbare kleuterschool in de Geleerden- 95) wijk. 4. Zonwering Mariakleuterschool 5. Aanschaffingen Bosch en Hovenschool (114) 6. Renovatie Bosch en Hovenschool (125) 7. Aanschaffing leermiddelen Voorwegschool (126) 8. Wijziging tarieven voor ingebruikgeving klas- en gymnastiek- lokalen openbare scholen 1 9. Subsidies 10. Subsidies en renteloos voorschot harmonie "St. Michaël 11. Investeringssubsidie Zeeverkennersgroep St. Jozef 12. Verhoging subsidie Stichting Jeugdwerk Hervormde Gemeente en Stic.hting 't Oude Posthuis 13. Subsidie en renteloos voorschot wandelsportvereniging "Eendracht maakt macht" 14. Garantie geldleningen Diaconessenhuis c.a. (109) 93) 94) (101) (108) (122) 29 augustus 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 augustus 1974, te 14.00 uur Voorzitter: de heer Jhr. tnr. W.H.D. Quarles van Uffordbu^™eester Tegenwoordig zijn de leden: de heer B«ndsma, mevr. F. Die 1-Kroes ääi:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1