3 september 1974 y° a>D'' WIJZIGING VERORDENINGEN OP COMMISSIES Heemstede, 27 augustus 1974. Aan de Raad, n In de door uw raad vastgestelde verordeningen inzake de vaste commissies en- van advies en bijstand, de commissie voor de beroepschriften en de com- missie voor de middenstandszaken is voorgeschreven dat vijf leden van de raad zitting hebben in deze commissies. Gedurende de volgende zittingsperiode z'al de gemeenteraad drie fracties •1J kennen. In verband hiermede achten wij het gewenst dat de mogelijkheid wordt geopend het aantal leden van een commissie te bepalen op een ander aantal dan vijf. Daartoe ware in de desbetreffende verordeningen te be- palen dat het aantal raadsleden (buiten de voorzitter) tenminste dne zal zijn De vermelding van een maximum achten wij niet nodig. Uw raad verkrijgt op deze wijze meer vrijheid bij het samenstellen van de commissies. Het aantal plaatsvervangende leden kan o.i. eveneens tenminste drie znjn. Wij gaan er hierbij van uit dat in het algemeen per fraktie één plaats- vervangend lid wordt aangewezen voor elke commissie. Verder is de wenselijkheid gebleken de commissie voor onderwijs en culturele zaken te splitsen in een commissie voor het onderwijs en een commissie voor culturele zaken. Tot het werkterrein van de commissie voor de volksgezondheid worden thans mede gerekend de zaken betreffende het milieu. Het is o.i. gewenst dit in de naam van de commissie tot uitdrukking te laten komen; voorge- steld wordt de naam: commissie voor milieu en volksgezondhend. De naam van de commissie voor de volkshuisvesting ware te wijzigen in: commissie voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en de re- creatie Tenslotte geven wij u overeenkomstig het advies van de commissie voor het georganiseerd overleg in overweging het aantal leden waaruit de delegatie van uw raad in deze commissie bestaat, van vier terug te brengen tot drie (met elk een plaatsvervanger) De nodige ontwerp-besluiten bieden wij u ter bekrachtiging aan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1