I. Beëdiging raadsleden. 2. Benoeming wethouders. 3. Wijziging verordeningen in verband met benoeming raadsleden in commis- sies (98). 4. Benoeming leden in commissies. 5. Aanwijzing leden Kennemerraad. 6. Benoeming leden algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemer- land. 7. Rondvraag. I. Beëdiging raadsleden. De voorzitter: "Dames en heren, u hebt te kennen gegeven, nadat de raad in de vorige zittingsperiode tot uw toelating had besloten, de des- betreffende benoemingen te aanvaarden. De plechtige aanvaarding van uw betrekking als lid van de raad dezer gemeente staat nu op het punt te geschieden, met name door de aflegging van de ambtseed of de belofte, waartoe ik u in de gelegenheid stel Nadat door de voorzitter de eedformulieren zijn voorgelezen, worden d°or de heren P.M. van Drooge, R.J.W. van der Wal, drs. P.P. Kettenis, drs. F.E.M. Schlatmann, C.R. Kirschbaum, mr. H.J.F. Reeringh, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, mevr. A.K. Bernelot Moens-Honig, de heren T.W. Kaptein, G.J. Willemse, K. de Jong, H.H. Rücker, dr. J. de Ruiter, ing. M.J.M. van der Hulst, ing. S. Baar, mr. C.M. van Emmerik, mevr, F. Diel-Kroese, de heer T.C. Klos, mevr. drs. Y.J. Borghouts-Wijnands en de heren mr. M.J.E.M. Jager en C.J.J. Sprangers de voorgeschreven eden of beloften in handen van de voorzitter afgelegd. 3 september 1974 1 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP dinsdag 3 september 1974, te 20.00 uur Voorzitter: de heer jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heren P.M. van Drooge, R.J.W. van der Wal, drs. P.P. Kettenis, drs. F.E.M. Schlatmann, C.R. Kirschbaum, mr. H.J.F. Reeringh, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, mevr. A.K. Bernelot Moens- Honig, de heren T.W. Kaptein, G.J. Wiliemse, K. de Jong, H.H. Rücker, dr. J. de Ruiter, ing. M.J.M. van der Huist, ing. S. Baar, mr. C.M. van Emmerik, mevr. FDiel-Kroese, de heer T.C. Klos, mevr. drs. Y.J. Borghouts-Wijnands, mr. M.J.E.M. Jager, C.J.J. Sprangers. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1