4e afd. 26 september 1974 CENTRALE-VERWARMINGSINSTALLATIE SLOTLAAN 1 128 Heemstede, 10 september 1974. Aan de Raad, De huurder van de aan de gemeente in eigendom toebehorende woning^ Slotlaan 1 heeft ons verzocht in deze woning een centrale-verwarm.ngs- installatie te doen aanbrengen. Op de zolderverdieping van deze grote woning kan een gasgestookte ve - warmingsketel worden geplaatst, waarop 1n totaal 17 radiatoren moeten worden aangesloten. Inclusief de bijkomende voorziemngen, zoals maken van een voor de ketel geschikte ruimte op de zolder en wuznging en uitbreiding van de gasleiding, worden de totale kosten geraam op BESLUIT: ten behoeve h.t aanl.gg.n centr,l.-..r„r«ingsinstail»tie in de gemeentewoning Slotlaan 1 e.n kr.di.t van 11.750,- bescbikbaar stellen, welk bedrag in 20 jaren zal worden afgeschreven. HEEMSTEDE, 26 september 1974. De Raad voornoemd, De voorzitter HÉÉÎÉ De Secretaris, f 11.750,--. De huurder heeft zlch beretd uerkleerd t.t het het.l.e »an eee huurtr- hoging ,en I 125,- per ne.nd (berekend ne.r een rente ,.n 11« en een afschrtjvingsterniijn van 10 jaar). Onder aanbieding van een ont.erp-besluit steilen w„ u ve.r een krediet van f 11.750,— te verlenen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester J.M.Kruitwagen. W.H.D.Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 10 september j.l.:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1