AGENDA: 1. Vaststeüing van de notulen der vergaderingen van 30 mei en 11 juni 1974. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming leden van de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet (129) 4. Benoeming bestuurslid en plaatsvervangend bestuurslid van de Stichting Schooiadvies- en Begeleidingsdienst Z.W.-Kennemerland(130) 5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de coranissie van advies voor de vleeskeuringsdienst c.a, (131) 6. 3e wijziging VIeeskeuringsverordening (132) 7. Bijdrage ten behoeve van zwembad Dr, A. van Voorthuijsenschool (133) 8. Wijziging vergoeding godsdienstonderwijs (135) 9. Garantie hypothecaire leningen woningen Geleerdenwijk (134) 10. Nieuw kantoorgebouw c.a. voor openbare werken en gas-, water- en elektriciteitsbedrijf (127) 11. Centrale verwarmingsinstallatie Slotlaan 1 (128) 12. Begrotingswijzigingen 13. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 30 mei en 11 juni 1974": De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 1. Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 27 juni 1974, model D, nr. 17. 26 september 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 26 september 1974, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester Tegenwoordig zijn de ieden: de heren R.J.W. van der Waldrs. P.P. Kettenis, drs. F.E.M. Schlatmann, C.R. Kirschbaum, mr. H.J.F. Reeringh, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, mevr. A.K. Bernelot Moens-Honig, de heren T.W. Kaptein, K. de Jong, H.H. Rücker, dr. J. de Ruiter, ing. M.J.M. van der Hulst, ing. S. Baar, mr. C.M. van Emmerik, mevr. FDiel- Kroese, de heer T.C. Klos, mevr. drs. Y.J. Borghouts-Wijnandsde heer mr. M.J.E.M. Jager en de wethouders, de heren C.J.J. Sprangers, G.J. Willemse en P.M. van Drooge. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Reeringh wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1