4e afd. 31 oktober 1974 127 AANSCHAFFING LEERBOEKEN EN LEERMIDDELEN PR. BEATRIXSCHOOL De Raad der gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag dd. 27 augustus 1974 van het bestuur van de Verenigingen Bijzondere Protestantse Scholen alhier om op gron van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden unt de gemeentekas te mogen ontvangen voor het aanschaffen vanleer- boeken en leermiddelen ten behoeve van de Prinses Beatnxschoo overwegende dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften vol- doet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 oktober gelet op artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920; BESLUIT de aanvraag in te willigen. HEEMSTEDE, 31 oktobe^~1974. De Raad voornoemd, De voorzitter De secretans, j.l.i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1