2e afd. 19 december 1974 BEGROTINGEN 1975 135 Heemstede, 8 oktober 1974. Aan de Raad, „,erb1j bieden «ij u» r.ad ter v.ststellin, a.n de be,roting van in- tomsten en uitsa.en der 9™»«. de ^rotingen bet G.s-. bet Water- en het Elektriciteitsbedrijfbet bedrijf voor Openb.re Werken en het 'Grondbedrijf voor het dienstjaar 1975. Tevens wordt hierbij ter goedkeuring aan u voorgelegd de begroting van de Heemsteedse Soortstichting voor dat jaar. Ook dit jaar wensen wij aandacht te besteden aan enkele belangnjke onderdelen van het gemeenteiijk beleid alvorens beschouwingen te wijden aan de ingediende begrotingen. Wij hebben ons bij de keuze van de onde werpen en de behandeling hiervan beperkingen opgelegd. Uw raad neeft immers in de vergadering van 3 september 1974 verzocht een concept voor een beleidsprogramma voor de periode 1975 t/m 1978 ter vaststellmg voor te 1 eggen. Het zou hiermede in strijd zijn thans uitvoerigd beschouwingen te wijden aan een groot aantal onderwerpen welke voor het belei van komende jaren van belang zijn. 0ver de asnoemde .tie is ovetleg gepleegd met de oo-,ssie voor .igeme bestuursz.ken. Op b.sis dit overie, steiien »,1 ons voor de e .»- deiing v.n de begroting de bou.stenen te verz.melen voor een meerg.r,, beleidsprogr.mma. Alvorens dit progr.mm. - eventueel vi. not. s over be paalde onderdeien v.n gemeentelijk beleid - a.n te bieden, zullen w,j wederom ,n overieg treden met d, oo-issi. voor .ig.men. bestuursz.ken, Bestuurlüke organisatie. Binnenlandse Zaken aangekondigde n^euwe ontwerp van wet op de gewesten is nog niet verschenen. Evenm^n !S de struc uur schets, waarin dé gedachte vordeling van ons land in gewesten wordt neer- geiegd, gepubliceerd. Het versterken en verbreden de b.sis v.n bet gewest Kennemeri.nd - hetgeen mede mogeiijk z.i zijn door een besluit v.n tot toetreding - .chten wij voor 1975 tot de voorn.amste t.ken ren van de deelnemers van het gewest.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1