19 december 1974 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 19 december 1974, te 19.00 uur Voorzitter: de heer jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren R.J.W. van der Wal, drs. P.P. Kettenis, drs. F.E.M. Schlatmann, C.R. Kirschbaum, mr. H.J.F. Reeringh, mevr. mr. A.J. Snoep-Mook, mevr. A.K. Bernelot Moens-Homg, de heren T.W. Kaptein, K. de Jonq, H.H. Riicker, dr. J. de Ruiter, îng. van der Hulst, ing. S. Baar, mr. C.M. van Emmemk, mevr. F. Diel-Kroese, de heer T.C. Klos, mevr. drs. Y.J. Borghouts-Wijnands, de heer mr. M.J.E.M. Jager en de wethouders, de heren C.J.J. Sprangers, G.J. Willemse en P.M. van Drooge. Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: 1. Vaststel1ing van de notulen der vergadering van 3 september 1974. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Behandeling van de gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1975 met subsidievoorstel (135) 4. Heffing rioolrecht gebruikers (138) 5. Verhuur warmwaterdoorstroomapparaten (139) 6. Zevende wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (140) 7 Negende wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (177) 8. Subsidies en bijdragen (172) 9. Nota inzake subsidiëring muziekonderwijs (171) 10. Taakverlichting hoofden openbare lagere scholen (159) 11. Regionale vuilverwerking (170) 12. Aankoop kraakpers-vuilnisauto (173) 13. Voorbereidingsbesluit terreinen Openbare Werken en Gemeentebedrij- ven e.o. (175) 14. Verdaging beslissing inzake vaststeiling bestemraingsplan Overboslaan (179) 15. Overneming R.K. begraafpiaats aan de Glipper Dreef (175) 16. Tijdelijke kantoorruimte ten behoeve van Openbare Werken (174) 17. Tijdelijke kantoorruimte ten behoeve van gas-, water- en elektriciteitsbedrijven (178) 18. Begrotingswijzigingen 19. Rondvraag. - Mt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1