2e afd. 20 december 1974 139 VERHUUR WARMWATERD00RSTROOMAPPARATEN Heemstede, 1 oktober 1974. Aan de Raad, Zoals wij uw raad in onze nota ter begeleiding van de begroting voor 1975 mededeelden zijn de huidige tarieven voor de verhuur van warm- waterdoorstroomapparaten niet meer kostendekkend administratie 6.000,— Totaal Bij handhaving van de huidige tarieven zou tegenover deze uitgaven een opbrengst staan van: 2900 toestellen f 48,-- f 139.200,-- 20 toestellen f 60,-- 1.200,-- Totaal L=ii9ii99iZ= 0p grond van deze cijfers zal het u duidelijk zijn dat aan een oariefs- verhoging niet te ontkomen valt. Wij stelien u dan ook voor het tarief voor de verhuur van deze apparaten vast te stellen op f 51,- per jaar voor toestellen met éên tappunt en op f 63,per jaar voor toestelien met twee tappunten, beide bedragen exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat het meerdere bedrag voor het tweede tappunt niet langer dan tien jaren aan de huurder bere- kend wordt. De huuropbrengst zal bij aanvaarding van dit voorstel bedragen: De kosten laten zich voor 1975 als volgt becijferen: Afschrijving f 41.855,17 Rente- kapitaal 13.035,47 Rente rekening-courant 1.575, Aandeei autokosten 3.500,-- Materiaal 10.000,-- Salariskosten 72.800,-- Aandeel kosten directie en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1