Äïitrîï'i !?Ärsïï:dbü»Äs» »rr ÏSp£fîîS2îl n09 - 20 december 1974 d OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP vrijdag 20 december 1974, te 9.00 uur. Voorzitterde heer jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford, Ih^^meester Secretaris: de heer mr. J.M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Baar wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. TTT V(W+,0t+inM van de behandeling van de ^emeentebeqroting en be- (volgnr. 136) De voorzitter stelt aan de orde de behandeling van het a]9emee" verslacpva'n het in de afdelingen van de raad verd<»nde1d® met de morie van antwoord daarop van burgemeester en wethouders. Punt 1. noîrhipdt waar eenüroef wordt gestart waarbij burgers uit de ge meente 5 minuten spreekti jd voör de raadsvergaderingen kri J^é HppH net allerlei regels opdat dit niet uit de hand zal lopen. Ook soreker meent daarin een punt gevonden te hebben waarin de burgerij zich daadwerkelijk meer betrokken kan voelenofetge- voel kan hebben wat invloed te kunnen uitoefenen op datgene wat binnen de raad en het coilege gebeurt. De voorzitter zegt dat het college reeds heeft medegedeeld dat )Sfr^J,t0hLSuSfrrV"ar:uh»:anSïïsdIhC0t":aahT,eh van.de inspraak verder wordt gesproken. »an «n TTTTTisiüoTr™': Si": "ïjnamis, 0» »«n tT/jagér én de wethouders, de heren C.O.J. Spranqers, G.j. Willemse en P.M. van Drooge. De"heer Klos is persoonlijk gebleken dat de inspraak middels de wiikcomite'TTn de qemeente al vrij aardig gaat lopen, doch het h iifî ziins inziens een vrij smal pad waarlangs de mspraak- en ÄÄli S25en «t het je«entehestuur a»"«tag t.on and.ar Punt 3. Mevrouw Borghouts acht het een goede zaak dat ook de gemeente JSZrwüTöf haar wljze van Henstuar'arnn, nog .o.hoat aan de wensen en behoeften van de burgerij. De laatste proef met is om-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 1