Äm SÜXfSeST""' tot,le bee,d dat 2ich »p het 10 20 december 1974 om daarvoor het apparaat toe te rusten. Een dergelijke beleidsnota zal een sirukturele zaak worden en die zal jarenlang bijgesteld moe?en Dat bPtlkent w t h1" Van d- yoorberel'ding van een nieuwe begroting. zijn VrlJ 9duri9 konstant mensen mee bezig zullen ??p"!n!nerS Z-i Hld Wl1 dat ln 21 algemeenheid niet zo zeer onder- rezonrf ri' Tl boyendlen vaststellen dat de heer Van der Wal heeft gezcgo dat het maken van een meuwe subsidienota bepaald niet hoeft eerder tot ppn^stiVerminderen van de subsidielast, maar wellicht diërina in hnt ÎÎ1J 9 daarV?n" sPreker wlJ'st erop dat bij subsi- - o°,.het nlfn e-ement 1 n9evoegd zal moeten gaan worden - wil men ooh op dat punt pnoriteiten stellen - dat bekeken worat we^k coel men met een bepaalde subsidie dient, welk beTang menasover heid wil steunen en of de instantie die men subsidieert ook de meest aangewezene is om dat doel het beste te dienen. Ookdoorde schaars- heid van de toujnen van de middelen wordt men in de toekomst tot een dergelîjke keuze gedwongen. In dat verband wijst hii on de sub- d-t^eW t16 ln d0provi'ncl"e Zuid-Holland is verschenen en waarin onÎerltandio°datenflUPpa mhn10r 1S uitSewerkt- Het lijkt hem niet onverstandig dat, als er een begin wordt gemaakt met het herschrii- ven van de subsidienotadaar eens naar gekeken gaat worden3 mo !?eer klos hoort tegelmatig spreken over de subsidienota doch merkt în dit verband op dat in antwoord 8 van het colleqe staât dat een doorlicht ng van het subsidiebeleid geen belan^ jke wiîziqiS van de subsid^elast tot gevolg kan hebben. Hij gelooft dat di! ook kf nnhe0t°bcpehn"?1're subsidlenota. want als men een studie Shîl CuUuur en cu.ltuurbeleid" van De Haas, - weten- dif nîrfl1J Ult9everl.j' Amsterdam, 1969 - een sociolooq, die aan onderwerp een vrij uitvoerig hoofdstuk heeft gewijd' dan kon- tateert men dat dit hoofdstuk niet zoveel verschilt met de subsi- d eHOta Van 14 jaar geieden. Soreker gelooft dat het zeer moeïïk zai zijn om meuwe en andere argumenten op tafel te legoen en ver- wacht daarom niet dat er veel zal veranderen. hûtD,e„hear .Rücker merkt op dat de heer Van der Wal stelt dat bij eîHf°?r lcîten van de realiteit van de subsidies, zeer zeker ook - t2a1 moeten W0l:den hesteed aan het bijstellen van de kon- tribuues van de veremgmgen die subsidie aanvragen. Spreker is L wl, S Van een ver2warin9 van lasten spreekt, en dat za, er deze jaren onherroepelijk uitkomen, dat zeker ook de leden ties Ll wip1?96"' nSar redellJ'kheid overigens, hun kontribu- heeft^hptndtegemoet kan worden gezien. De heer Van der Wal heeft het college daarbij nog wat meegegeven om op te letten Hij heeft onder meer gesteld dat in het kader van de subsidiâaan- vragen - de heer Rücker heeft zich daarbij aangeslolen - ook de °P dLb de heer Van der Wa1 heeft gesproken over de verhouding ,ussen het subsidiebedrag en de bijdrage van de subsidie- nodia is T me6 6enS' °mdat het ln zljn °Pvatting zeker hpf?UdSrVan Dr00^ brengt naar voren dat gisteravond namens het college is toegezegd dat de subsidienota, zij het dan niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 10