ïïJ^s^t-Lsï-î!ri^,^»ft^^iïj2ä^Sjsr" r biwJ'i-WÄ -r~ ^ÖM'.sssrÄ^ 20 december 1974 S 11SÎÏÏ5 ™Ä'!jk'lî.r.?]?» k.n .ek."Sen en dergelüte nota's Derhee?JaqeïSheeftngesteld dat men bij elk subsidie nauwlettend moet moet staan en niet eens een adagium van een meuwe subsndienota behoeven te zijn. De heer Jager heeft gesteld dat het ook bij een dergelijke afwegmg noodzakel i jTTTiïï blijken te zijn in de toekomst te bezien of de or qanisatie die dat belang dient, wel de meest aangewezene is om dat bel'ang te dienen en derhalve voor subsidiënng în aanmerking komt. Wpthouder Van Drooqe âcht d?.t evident. Naar aanleiding van dê opmerking van de heer Klos, die zich P tisch heeft uitqelaten over de nieuwe subsidienota en die verwa dat daarin weinig nieuwe elementen naar voren zullen ko"jen, zegt spre- ker dat dit van alle kanten zal moeten worden bekeken. Hij deelt ecnt het pessimisme van de heer Klos wel enigszins. De heer De Jong brengt naar voren dat het muziekonderwijs in onze reqio reeSsTirlriang centraal in Haarlem wordt gegeven Aanvankel jk waren er twee instelllngen die het verzorgen van deze e angm e_ex- pressievorm tot haar taak rekenden, te weten, de Konlnk,^ "a-d îrh-nnii tot Bevordering der Toonkunst en de Volksmuz.ekschool3eide instell ingen hadden ieder een eigen bestuur dat de behartigmg van haar taken hoofdzake-lijk Pro Deo uitoefende. Tot eniqe vorm van samen- werking zijn beide instellingen niet of nauwelijks kunnen komen In Heemstede had de Volksmuziekschool een dependance nn de Dreefschool en in Zandvoort was ook een akkommodatie van dezelfde ins. g. De gemeenten Heemstede, Zandvoort Illoemendaa1 3^'^üb- eerden beide instellingen met een bedrag per leerling. Waren öe suo j.'p. aanvankeliik erq laaq voor de buiten-gemeenten Heemstede, beîang^wasHde^slechtê huisvest'i'ng'van^de^beide insteliingen. Gezien het qrote belanq van de uiteindel ijke doelstelling, het geven van goed muziekonderwijs aan onze jeugd en aan Jesturen qemeente Haarlem dat het tijdstnp was aangebroken om met de besturen van de muziekscholen om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden worden overgelegd zoal s begrotmg en rekemng, en het subsidiebedrag aan te passen. H=t- Jeïïk na een e.entueel 9St vïor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 11