Eil; i? IVi" - =»w Fî-rWï^.75S;i£®S?sv &feaé^Ä3&*«5 «rÄîÄïr -r JUKT SSTlSÄÄiSïï: XT£^"ÄTTfke no«. 3"; S-Ä3 ÄÄ"STSt,SfISiSt!îïï,!i[iJl!ît ïttTr" 3e„°9.k„T«â3'zJÏS'di: SWftS^SR.ÄÎ' SlââT" golS?eXnre®;â3;13â3r33!'' M"r'" "f"getroffe"de ",e™° *£?t°7o îrsiï b'^«„pe:ä Jiä Sr'ÄW.f" Pt1*!'=so"1, ââ„r.n, 33.Ä? Tttp;,Jt\"i 'ft"°ï"»»'<1. oTSi;?p,„rt dnri'tTdniF pter9-eent^;krLïoo?r^r^nn^äe^k^ïetLrmijn -OÏ3.3 TI.3TET;JrtfTStlâiriiif de l8nb"Tnr8!!en gemeentelijke muziekschool op te richten. Het bestuur bestuur°vannde Vol klmuziIks^hoiîekeï'hiertJe^ÎIÎ'b™eiddiDlsî^danks sprekersefractiereen1n9 fan ei9en be1an9en plaatsvindt. Het is'voor laakbare handelwijze. W m8nSen beogen met deze u1terst -Itrli" n°^3 het co11 e9e med?>deling over een aantal orqanisato- 3eTT^eTfienHrt^s"£01Ha£"Ud-V°":rSr;akrh""™™?îk°b"^"sn?nn ueze regio. Het îs om die reden dat zijn fractie verzoekt er hii het 12 20 december 1974 Hler^f^eh00rVnder andere de instelling van een beheerscommissie gemeenten in^e beheersSîssiedbestLr!iltTr,0rdl'9ln? ^6"" gen d« deze .ertegenwoordigtng minJmaal 3?« lrtïTbSLït S!i- ben. Spreker^meent^dat^in^het10 ht de bebeerscomnll'ssie behoort tê heb- zeker qoede JndiLtfn ambtenarenkorps en in de raad hiervoor koming van de definitieve r^l?n^?i ÏZrî^Te IZ^TflTe^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 12