20 december 1974 13 waarin men zich nu bevindt, het college wijzen op de noodzakelijkheid, dat de Heemsteedse vertegenwoordiging reeds nu zitting zou moeten krij sie de bestemming van deze gelden te kunnen blijven volgen, ten bate van een zo goed mogelijke opleiding. Mevrouw Snoep spreekt namens haar fractie haar dank uit voor de uit- qebreide nota over de subsidiëring van het muziekonderwijs. Zij îs met voornemens een uitgebreide verhandeling te gaan houden over het belang van het muziekonderwijs, waarvan zij onder meer als doel ziet het leren waarderen en verstaan van muziek en het zelf muziek ieren maken. zij meent dat men het over het belang van het muziekonderwijs wel eens Kan zijn; het plezier dat en de troost die mensen van muziek kunnen hebben is van onschatbare waarde. Het uitgangspunt is dat haar fractie het een goede zaak vindt dat muziekonderwijs voor zoveel mogelijk mensen openstaat. Wat betreft het regionaal maken van de Haarlemse school en het door Heemstede deelnemen aan een intergemeentelijke regeling merkt zij op, dat in de brief van het gemeentebestuur van Haarlem is gesteld dat onder andere Heemstede in principe wil meewerken aan een totstand- komen van een intergemeentelijke muziekschoolmaar dat dit uiteiaard afhankelijk is van de budgettaire mogelijkheden van die qemeenten. Zij vindt dat nogal rekbaar. Zij zou willen dat de gemeente Heemstede zoveel mogelijk wordt betrokken bij de totstandkominq van de regionale school Dit betekent - de C.D.A. fractie heeft dit ook al gesteld - het opnemen van een lid van het Heemsteedse gemeentebestuur în de be- heerscommissie, zolang de gemeenschappelijke regeling niet tot stand is gekomen. Wij kunnen dan meedoen aan het onderzoeken van de moge- lijkheden om de orga/iisatie van de nieuwe instelling zodanig op te^ zetten, dat een efficiënte exploitatie is gewaarborgd. Naar de memng van haar fractie is ook voor een qedecentraliseerde opbouw, zowel voor het a.m.v,-onderwijs als voor het instrumentaal onderwijs aan ionqe kinderen, het hebben van een vertegenwoordiging van Heemstede in de beheerscommissie van belang. Zou het verdere overleg resuKeren in volledige participatie, dan bestond er naar het oordeei van het gemeentebestuur van Haarlem geen bezwaar tegen dat de gezamenlijke buitengemeenten in de beheerscommissie van de school zouden zijn ver- tegenwoordigd. Dat is een zin die spreekster enigszins tegen de haren instrijkt Haar fractie wil dit als voorwaarde voor deelname steilen. Een moeilijk punt is de financiële ontwikkeling in de toekomst. Haar fractie ziet dit enigszins als een sprong in het financiële duister. De huisvestingskosten zijn nu nog laag, maarzullen ongetwijfe.d flink stijgen als de verbouwing gereed is. Zij vraagt of de wethouder een overzicht heeft van de gelden die hiervoor zijn uitgetrokken op het investeringsplan voor 1975 en 1976 in Haarlem en wat dit voor invloed zal hebben op de kostprijs per leerling. Overigens vraagt n t j_ A a mu7i o vcrhnn 1 n

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 13