..issïï'js Säsr iîTîîdïï a.i;a-JiJjr"of de "ettader s«°on "omentoo, o,er" Äe,s.Ä;sten3ars ,n re"°; ft T S Ti™;;;; hoe"eldat en ,„ede dïïmîîîng™ 14 20 december 1974 ,fr,actle Zllrh af,ln hoeverre de gemeente Heemstede kan meewerken aan een redeHike^bi ldranpri9elln9, ^aa^bl'l deouders die het kunnen betalen, hltï0®9anKel1JK Z1Jn voor enkele mensen. Vandaar dat ziin frartie et sociale aspect van de muziekschool terzake wil steunen Het aeeft waar hp^ jinL0 Seett verder een goede kompensatie op datgene wel vJoî het basisnnrio™1 JS eigenlijk in tekort sohiet- Dat geldt zo- v?nntLLÏ basisonderwijs als voor het middelbaar onderwijs het gerekend'wordt bii hot t lnralddels z°ver dat het muziekonderwijs fra?c f 5 totale pakket van examenvakken. Inplaats van eîhter'1? h Kunnen de leerl ingen muziek kiezen. Spreker meent 2 no? raaar 8 scholen in het land betreft, hoewel hij ver- za1 koSî ThL ?n h Van de mararaoetwet wel enige veranderina Heemstede 260 kinderen. Men heeft ook ontdekt, dat als men een muziek- school goed leidt, men dan stijgt naar 3%. moonL u60 zal dus waarschijnlijk het toekomstbeeld worden voor de ae- Rnvo ste Dan k°mt men inderdaad aan een bedrag van/ 300 000 -- Bovend.en acht spreker het kostenaspect van f 1.354,-- pefwekeliiks' îa?dat b?rirI?aL f1J h8?f5 9isteren aan de directeur gevraagd hoe men ne ri??L k0mtî want datzelfde bedrag had men elders al in 1965 De directeur bevestigde dat zijn aandacht vooral gericht is oo het groepsonderwijs. Spreker heeft toen gevraagd hoe het zal qaan in dp nieuwbouw, als daarin geïnvesteerd moet worden. Spreker kreeq toen ten -or dat hld t00h niet verwachtte dat daardoor de gemiddelîe kosfen et denrd,1S;-Spreker kan 2ich voorstellen dat he? voor mensên dîe niet dagelîjks hiermee te maken hebben, moeilijk is om eniq inzicht tp de n9stne °e-2° muzieksch001 eigenlijk reilt en zell?? en ^oo?al ïoe - sanien9este1 dHij neemt aan dat het belang van goed -WÜJ- nauwelijks enig punt van diskussie zal ooleveren zelf ismüm>f orariftnh'b?zl9hirld die de mens helPt ontdekken'wie hij- muzischê v L ^'1^ 15Tar °mdat het een deel is van de e*iswi! f Weer noodzakelijk zijn voor de menselijke Omdat de werksituatip°vnnr 1n ?S2'e tijd R°9al wat twi'd'fels bestaan kan luictHit 1 Jt-{ f vee1 raensen 9een bevrediging meer biedt Hii S?n nV l aktlvlteiten een redelijke kompensatie vormln onderwlil ,c verband alleen de term "vervreemding" gebruiken Muziek- S le dus een neloende band> een soort aanvJlling voor die ve?- vreemd ng, een vorm waarin men zichzelf kan zijn en blijven zonder a- lee ?em??nrjn' NU W®et spreker dat de financiering daarvan voor heel MalJ hlt mu7^n6H VrlJ m?eilljk punt 1S» omdat het nogal hoog oploopt t'hiek md? hef'3nderwlJS ln de muziekschool acht hij daarom zo sympa- er zii° natuurliik m??21^0 erW1JS uit de ëll"taine sfeer haalt. Want zijn natuurlijk muziekleraren, ook al geven ze geen les nn rie alfeInStoeSlnkeliikaziinrîooUl1ekeileSSen 9San 9eVe"' die dan uiteraand opzet men lf'v7ndî°hJnîï üH dat als raen een raoziekscho"ol 9co van de bevolking kan verwachten. Dat betekent voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 14