15 Als men dat allemaal kan laten vallen dan zal dat natuurlijk de totale exploitatie gunstig beïnvloeden. Ook sprekers fractie meent dat participeren în de beheerscommissie niet meer dan redelijk is. Als men met een groot aantal ]eerlingen deelneemt aan het muziekonderwijs dan mag men tenminste toch wel mee te vertellen hebben in het bestuur van die schooI. Indien over- eenstemming wordt bereikt over het te verlenen subsidiebedrag dan wordt daarmee tevens de ouderbijdrage bepaald. Ook spreker vindt het toepassen van een gefixeerd bedrag voor iedereen een wat zaak. Zijn fractie heeft gedacht aan een mogelijkheid van betalen naar inkomen, maar dat is wat moeilijk. In Rotterdam heeft men dat gepro- beerd, waarbij na enkele jaren is gebleken dat 40a van de ouders een te laag inkomen opgaf. Dat is dus niet haalbaar en gaat boven îen uiteindel ijk weer drukken op de mensen met de lage înkomens, omdat men dan het gemiddelde moet verhogen. Wellicht is wel realîseerbaar, hetqeen hij gaarne aan het college in overweging wil geven, het aan- brenqen van een separatie in de tarieven, bijvoorbeeld op basis van de loonqrensrespectievelijk ziekenfondsgrens. Hij acht dat een kontroleerbaar systeem. Dan is er een mogelijkheid voor mensen met kleine inkomens om da.araan ook deel te gaan nemen, omdat hij meent dat f 250,-- per jaar voor veel mensen onoverkomellijk zal zijn, vooral als men onder de loongrens zit. Anders schiet men zijn doel voorbij, waarvoor indertijd Willem Gêhrels in Amsterdam de mu^ie school in de dertiger jaren is gestart, juist om de kinderen uit miiieu's waar wat minder verdiend wordt, toch in de.gelegenheid te stellen muziekonderwijs te volgen. Sprekers fractie zegt het college bij de uitvoering van deze ge- dachte steun toe bij het voorstel voor de nieuweHaarlemse muziek- school, maar liever nog een regionale Kennemerstreekmuziekschooi De heer Van der Wal merkt op dat mevrouw Snoep heeft betoogd dat de V.V.D.-fractie gaarne een antwoord wil hebben met betrekking tot de bijdrage-situatie, aangezien zijn fractie het niet juist acht dat mensen die het zelf zeer goed kunnen betalen, relatief een ge- rinqe eigen inbreng hebben. De heer Klos heeft hiervoor de loon- qrens respectievelijk ziekenfondsgrens aangegeyen. Spreker merkt op dat hoewel dat uitgangspunt wellicht sympathiek is, de prakti- sche uitvoering toch op grote bezwaren zal stuiten, aangezien net in onze maatschappij voorkomt dat mensen met een belastbaar in- komen van bijvoorbeeld f 60.000,f 70.000,-- per jaar, toc onder de loongrens vallen, omdat het vaste inkomensbestanddeel bijvoorbeeld f 24.000,- is, maar het variabele deel veel groter. 0p dat punt gelooft hij dat we niet helemaai op de juiste weg zijn, maar het principe van de gedifferentieerde bijdrage juicht hij van harte toe. De heer Klos zegt dat men zich dan ook nog andere situaties kan voorstellenTTTjn fractie heeft dat natuurlijk ook overwogen, maar zij acht dergelijke gevallen een zo klein deel uitmaken van het totaal dat er recht op heeft, dat men dit als risico moet încalcu- leren. 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 15