16 20 december 1974 he/nuTTrte^S^T ^erheug^ dat er eensgezindheid bestaat over ?c n 1 de hoge culturele waarde van het muziekonderwijs. Het accent tn h! h9^ °P wenselijkheid dat Heemstede in ieder geval voorlopiq de beheerscommissie en in het overleg over de interqemeenteliike regeiing zich tenminste door ëén bestuurslid zou laten verteqenwoordi- heer aanzie" van,de beheerscom,missie deelt spreker mede dat de Hocnn v- zittmg heeft m de lesgeldcommissie. Binnenkort zullen bi i hTrnl °P 9309 T6" °V6r de inter9emeentelijke regeling, waar- een fîd TT T? "k?r Z/] bersisteren °P hot zitting nemen van gemeentelijke regeling? voorbereidin9scommissie voor de inter- tarrievenk SifS °V6r de wensel T jkheid van differentiatie in de tarieven. Dit probleem is een onderwerp van bespreking qeweest in de lesgeldcommmsm van de Haarlen.se muziekschoolDaarbij lij'n enkele punten naar voren gekomen die belemmerend zijnvoor een iuiste toeoas- dat^rie^h w.dl":terentiatie in tarieven. b'r is alfereersfhet keî DamomSisnee1en?f 9?-n enkel 9e9even oven inkomens mag verstrek- ken Daarom îs een effectieve controle op de ten behoeve van lesqeld Om dat irwiîn 0nm°9el1jk' tijdr°vend en kosibaar! ln Z10n totaliteit emgszms te kunnen controleren - zo is Lesgeld naar draagkracht îs în verband met de konsekwenties onver- een hoïef i!kome?9?lr9 draa9kraoht moet men van de mensen met een noger înkomen meer vragen dan nu het geval is en die mensen sen ne tn -n V6e geva11en de v°orkeur geven aan particuliere les- sen De tameven van de muziekschoo! en die van particuliere leraren derwf.is"betreft ?0vee1' alth?ns niet wat het instrumentaal on- verder oï d?f bât h^cet?8n r?9flln9 naar draagkracht merkt spreker kracht - en riaf L w fe 1^.?men gelljk kan ziJn' maar dedraag- al leen maa? îl h een belangnjk punt - verschil lend. Men behoeft Stanriine ri d?n,ken aan de ziektekostenverzekeringen£en zelf- standige kan de ziektekostenpremie misschien aftrekken, maar bii de rekemng van het belastbaar inkomen wordt daarmee geen rekenina gehoud.n. Bovendien houdt hij wellicht een groot eigen n^sîco De egeling, zoals die op dit moment nog bestaat, heeft tot nu toe 9mnh^2Wafen 9egeven. Deze regeling houdt in principe geen rekeninq ,et het inkomen, maar iemand met een inkomen beneden 125% van het ™laan kan Sehele of gedeeltel ijke ontheffinq krijgen Boven- rdt n°9 re enin9 gehouden met bijzondere omstandigheden f het besteedbare inkomen lager is geworden. Mensen met'laae ?ocï aî vÄf9vreeTf;sîeZetmiHdden9r0epen krijgen 0p vele terreinen n r vrij veei lasten te dragen en voor hen zou een draankrarht- regeling wellicht ernstige bezwaren kunnen opleveren. Samenvattend zegt spreker dat Heemstede er duidelijk naar zal strp ven een vertegenwoordiger in de intergemeentelijke reqelinq te krijgen, waarb j hij wijst op de bereidheid vanhetcolleqe om een tnlït sfeif 1n het kapittel te hebben, waaraan spreker onmiddellijk oevoegt dat Haarlem met twee vertegenwoordigers en de buitengemeen- Lesqefd näar°draa l am"enar?n extra moeten worden aangetrokken. Vr mnot"6 eiS dat de lesgelden in totaal I0E000 -- oer mari Saîrh®?bren9,eiî: dat is narnelijk een eis van de Haârlemse ?onensenkan°mrenen t0C? 31 ietS 9eholpen en mensen met"Ôg21n-g nm rto nfnH vfel meer dan no belasten. Het gaat dus infeite

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 16