20 december 1974 17 ten danals ze eventueel allemaal persisteren bij êén vertegenwoor- diqermet vier vertegenwoordigers aanwezig zijn. Spreker Kan zic.. voorsteilen dat Haarlem dit misschien een ai te zware inbreng van de buitengemeenten zou kunnen vinden. De heer De Jong is tevreden met het antwoord van de wethouder, maar is van mening dat de toespitsing op de besprekingen, die raet de ge- meente Haarlem hierover aan de gang zijn, misschien nog wat ver^ra- qinq in de hand zouden kunnen werken. Daar maakt hij. bezwaar tegen. De wethouder spreekt namelijk van "binnenkort"Spreker dringt erop aan dat zo snel mogeiijk, ook tijdens de interim-periode, de ver- tegenwoordiging vanuit Heemstede gestalte gaat krijgen. Wethouder Sprangers zegt dat de eerste vergadering v55r medio januari zal plaatsvinden. De heer De Jong zegt dat dit hem gerust stelt. Mevrouw Snoep vraagt naar het investeringsplan van Haarlem waarop, naar zij meent, een bedrag staat van f 1.500.000, Wethouder SDrangers zegt dat op het investeringsplan voor 1974 een bedrag van f TÏÏÏTO'ÖÜT7- is uitgetrokken en voor 1975 f 230.000,--, plus een gedeelte van het half miljoen dat uitgetrokken is voor di- verse culturele instel 1 ingen. Hoeveel dat is kan spreker thans meu zeggen. De heer Schlatmann vraagt of de wethouder wil toezeggen dat^hij,^ zodra hij aaarover meer informatie heeft, de commissie voor culturele zaken wil informeren. Wethouder Sprangers zegt dit toe. Mevrouw Snoep hoopt dat Heemstede inderdaad vertegenwoordigd^gaat worden in de beheerscommissie. Zij kan zich niet voorstellen dat Haarlem daar iets op tegen zou hebben, want het werkt alleen de samen- werking maar in de hand. Als de raad hier uitspreekt dat hij ergprijs stelt op éën vertegenwoordiger in de beheerscommissie, dan iijkt hec haar vrij zinnig van Haarlem om te zeggen: kom erbij zitten. Zij weet m'et of het nu wel redelijk is om vier vertegenwoordigers uit de buitengemeenten te hebben. De aantallen leerlingen aie spreekster heeft en die van Haarlem, spreker. elkaar enigszins tegen, begroting heeft.zij voor Heemstede 414 leerlingen staan blijkt dat het grootste gedeelte van de leerlingen meenten uit Heemstede komt - Bloemendaal 247, maar m de - waaruit van de buitenge- Zandvoort 80 en Bennebroek 48 leerlingen. Spreekster zou zich kunnen voorstelien dat Zandvoort en Bennebroek niet zo staan te dringen om in de beneers- commissie zitting te kunnen nemen als Heemstede mec zijn groot aan- tal leerlingen. Spreekster is ervan op de hoogte dat de heer Buiter in de lesgeldcommissie zit, hetgeen zij belangrijk acht. Zij heeft als oplossing voor de lesgeldregeling gehoord van een regeiing van een> naar zij msGnt, vrij vooruitstrevende muziekschoclwaarbij iedereen wordt aangeslagen voor het hoogste bedrag voor lesgeid. Ais iemand dat niet kan betalen dan moet hij dat komen bewijzen aan de hand van papieren. Die regeling schijnt vrij aardig te werken, hoewel aan iedere regeling natuurlijk bezwaren kleven en men altijd -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 17