19 Punt 9. Mevrouw Borghouts spreekt haar tevredenheid uit over de in het antwoord qenoemde 'voorl ichtingsaktiviteiten Uit het antwoord maokt zii tevens op dat het colleae die algemene aktiviteiten voldoende acht en dus een gemeentel i jke voorl ichtingscampagne met nodigvindt. Haar fractie meent dat ook de gemeente initiatief în deze kan ont- wikkelen. Zij zal in de desbetreffende commissies met suggesties komen ter besDreking. Reeds nu merkt zij op dat het v00rl 1ohtlng;1" materiaaldat nu aan de balie ligt, naar haar mening ook heel goed in de nieuwe huisvesting van de bibliotheek aanwezig kan zijn. Jaar- naast geeft zij in overweging, in het kader van de energiebesparing, om dieqenen die op het raadhuis en bij openbare werken komen voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of voor vestiging in de gemeeme, ook foldermateriaal te verstrekken inzake de subsidiemogenjkneden voor bijvoorbeeld isolatie van woningen en dergelijke. Wethouder Van Drooge merkt op dat het in het algemeen zö is dat aktiviteiten in deze worden ontwikkeld door de VEGIN, VEWIN enVEcN, waarbij de gemeente zich aansluit. De kwestie van de energiebespa- ring heeft natuurlijk niet alleen op Heemstede betrekKmg; het is een landelijke zaak. Spreker zou zich kunnen voorstellen dat we ons hiertoe beperken en niet nog eens speciale gemeentelijke aktiviteiten qaan ontwikkelen. Dat lijkt hem enigszins teveel van het goede, mis- srhien ook omdat het in wezen een landelijke zaak is. Sprekei neemt aan dat de wethouder voor culturele zaken er geen bezwaar tegenheeft als het foldermateriaaldat thans op de balie bij de bednjven 1 îgt, ook in de nieuwe bibliotheek ter inzage wordt gelegd. Hij heeft er ook geen bezwaren tegen dat op de secretarie en in het gebouw voor openbare werken de folders, in het kader van de voorlichting înzake warmte-isolatie, worden verstrekt. Overigens wacht hij de door mevrouw Borghouts aangekondigde suggesties in de commissie af. Punt 10. De heer Klos merkt op dat bij hem uit het antwoord de gedachte naar voren lEöiiît van een soort politioneel toezicht. Hij zou het veel meer willen zoeken in een service verlenende hulp. In dat geval heett hij liever de Gaswacht, die dan inderdaad controle en service kan verlenen, want de veiIigheidsaspecten die hiermee te maken hebben, vindt hij een zeer belangrijk punt, ondanks het feit dat het natuui - lijk veel kosten met zich mee zal brengen. Maar gezien de struktu- rele overwinsten op het gas zitten er misschien wel mogelijkhedemn. De heer Van der Wal vraagt of hij uit het antwoord mag konkluderen dat het colTege in principe positief staat tegenover een preventief controlesysteem door de instailatiedienst, doch dat de uitvoerinq daarvan wordt uitqesteld totdat de resultaten van het onderzoek dat gaande is, binnenkort beschikbaar zijn. Wethouder Van Drooge zegt naar aanleiding van de uitdrukking "pol itioneel Toezicht'" dat de taak van de bedrijven natuurlijk înde eerste plaats is om.de veil igheidsaspecten te bezien. Hij gelooft dat men enigszins uit elkaar gaat praten als men zegt dat de be- drijven serviceverlenend zijn en dat in dat verband ook de Gaswacht zo gezien zou kunr.en worden. Spreker zegt dat het in de eersteplaats 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 19