e* sî,Ä-rss x,sr Xl re'",e be»''» tetwÄjï'êî ;r .1. SJÄS s 20 20 december 1974 gaat om controle uit veiligheidsaspecten, afgezien van het feit dat een serv1Ce-ver ening, zoals oe heer Klos voor ogen staat met de dpbpaTankraoht moeilijk zou kunnen worden'uitgevoerd. Tegen dit «n e TS ar|twoord al het duideüjke bezwaar geuit, dat en dat hetmnipr7n79 Va" insta"ateurs betreft, belanghebbenden dus, tr an misschien op lets andere overweainQen in de- iei^Chtln9 9aat als door deze wordt bedoeld. Spreker meent dat stalbtiM' tQezeggen dat ook het preventief toezicht bij de in- onderzoek riat n?;J w/ü 9r P1 niet plaatsvinden dan nadat het onderzoek, dat plaatsvmdt door het V.E.G./Gasinstituut, is afgerond. sta?itieriiînJaI! de h?8r acht h6t vanzelfsprekend dat de in- ftalI? udlenst kontro erend moet werken. In haar vraag heeft ziin fractie bedoeld te stellen dat niet alleen met controie op wat er plaatsvmdt kan worden volstaan. Zij heeft getracht aan te qeven dat, juist ook uiteen oogpunt van veiligheid, het gewenst kan ziin dat kleme servicebeurten tegel ijkertijd gaan gebeuren zoals men dat bijvoorbeeld doet met de apparaten die de gemeente verbuurt Spreker zegt dat er een strukturele overwinst is in et d 1 nnriin3S' WlJ,hebben het 2elf voor onze distributie eigenlijk niet odig, maaf- de gasprijzen worden nu eenmaal vrijwel landeliik vast- He zl 'rienhhat bStekent dat wij" een stnukt:urele overw?nst hebben Het Zou denkbaar zijn dat men een deel daarvan gebruikt en ten qoêde Jaat komen aan d,e mensen, die in feite teveel in onze siïuatie be- talen en hun dan een service verleent ir, het kader van het schoon- maken van geysers enzovoort. Het moet niet alleen beDerkt b?iiven tot een controle of alles wel voor elkaar is. Want dat beteklnt namelijk dat wordt geconstateerd dat de zaken niet voor elkaarziin- zaaVschoon verVOlgens een installateur laten komen om de oS d rDunt" zo8utSw??r'tieVere h°üding Van de kant van'de ÄuSî op aii punt zou wiilen vernemen. aanWri?h?Uder1Van D!?0q- kan die positleve toezegging nu niet direct aan de heer Jager doen. Dit zal in ieder geval eerst uitîoeria ?n n?arChII09e h°eten W°rden bezien- De heen Jager heeft verwezen naar het verhuren van apparaten, zoals gasqeysers, waarbij ook de co.itrolebeurten zijn inbegrepen. Spreker mërkt oo dat riaarhü te befastpn Hii t ,V0?r,de hand ligt om deze met het onderzoek te bejasten. Hij meent dai. daarvoor de gemeentelijke installatie- dienst de meest aangewezen instelling is. mstanatie coneîe00zii°het8daVnamiJrh-de h8er !an der Wal 2egt spreker dat het rijke îlaiworden3 FperUSt0i Natu"rl1jk 93at dit een vriJ omvan9- uUemdehjk -toch m handen van de installatiedienst Vandaar dat lljn i„SgrÏÏ„ h"Ur V°°r "»»rtiJ d» totrolebe.rtan nïeente'daar SPreke'' <l»t se"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 20