sîfï.ui?r r ïïl^îfV T Ä^^G^jlîeSï 20 december 1974 st\nïree^aroTgtesn;ee1nd:1'llekeUrl'9e V°l9°rde' hebben biJ de vraa9" frÎima90oJverbl'ndin9en dat de k0mende jaren moet worden gedicht a. (ruim 9000) d. e. b' aanPakken van de bestrijding van gasiekken met be- tei? zo"efficiën t logeli jk'wordtlenu t? ""^98 reparatiekaPac1" het benutten va.n de geiegenheid ora te komen tot een aanvaardbare prijs voor de reparatie per verbinding; de peri°de van 9 jaar, die nodig is om de benodigde reparaties een cLIÎ!T en g6en extra 9elden beschikbaar komen die tot sne.lere oplossing van dit probieem zullen leiden. In tegenstel 1 ing tot de opvatting van het coiieqe is sDrekers frsrf-io qeïtëînL tet n,ethaftate',ik raoet wotden groting ^o^rïeSsïïïSrïanlo^lloSrol^l?^"9 °P de be" pnnlfL"1?-^ °P ?at de neer Kirschbaum heeft gesteld dat uitstel een geldebjk verlies betekent, gezien ook de stijging van de loon- kosten. Een ander belangrijk aspect heeft hij niet genoemd, naleî?jk 22 nen zijTiïglvalVvanheenestrenïeSwintenalS aanWeZ1'9 Z0U kun" voor te'ster?en%annd!aa T verdl"bbel 1 n3 van het geraamde bedrag scha'tte erlode van £ke"S îaar me't 5û1 £n 1 d00' 'et.colle9e 9e" gasleidingnet in Heemstede lekvrij te maken ve™nderd om het aanDeH?fenn0KIhS3Clba- Sluit Zich bij de woorden van da heer De Jong een geldeiijk verlies zijn ^009 Een U1'tStel Za1 dus ook De heer Kios vraagt op weîke termijn het coliece denkt dat hnt resuitaat vâmTet onderzoek van het gasinstitSut L'n worden îeîwacht. 1eiotfnhH°r Van der WaI vindt-in het antwoord de zinsnede- de over-'oe lekken die geen gevaar opleveren" Hii vraant nt h t over'9e hii neemt aan dat oit ui T J vraa9b ot dit juist îs, want U neerat aan dat elk 1ek in principe een zeker gevaar opievert. UethQUfier Van Drooge zegt dat met het verdubbelen van het temoo zaï îln h t6n Van uiteraard een aanzienlijk bedrag gemoeid zal zijnhetgeen eerst in het college zou moeten worden bezien qeleidedatmaestmînJdSt 'üit het.antwoord ""'sschien teveel wordt'af- lî iLA i! w dot no maar ln de helft van de tijd doet, over

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 22