20 december 1974 23 de stijqinq van de kosten van het aardgas met ingang var. 1 januari aanstaande, waardoor dus het iekken ook duurder wordt. Wat dat betre. is dat wel een versterking van het argument om wat meer voortgang te mâ ken 0p weîketermijn het Gasinstituut zich voorstelt zijn studies over de- ze methode te beëindigen, kan spreker niet zeggen. Het zou eigenlijk al beëindigd moeten zijn. In zeker opzicht is elk lek inderdaad een qevaar, maar spreker gelooft niet dat men dit zo stringent mag s.e,- len. Er zijn tal van kleine lekjes, die nauwelijks een gevaar vormen, en waarmee men zal rnoeten leren leven. De heer De Jong is niet helemaal tevreden met het antwoord. Hij drinqt erop aan dat het colleqe de toezegging doet dat het met een voorstel komt, waarbij spreker het bedrag dat hij hiervoor în aan- merking wil laten komen blijft handhaven. Hij vindt het ctsico van een grotere orde vân grootte nu wij werken met âardgâs. Hij meenu dus dat de versnelling van de toename van het aantal lekken ook evident is. Spreker hoopt dat binnenkort het voorstel in de commis- sie voor de bedrijven in behandeling kan worden genomen. De heer Kirschbaum heeft niet begrepen dat er ook in de toekomst voor lekverTies op 200.000,— gerekend moet worden. Hijmeent dat wanneer in een kortere tijd alle verbindingen behandeld zijn, zeer zeker het lekverlies minder zal zijn en daardoor ook de kosten per jaar De heer Van der Wal zegt dat als de begroting voor de bedrijven^de onkosten vaF'de lekbestrijding niet toelaat, men voor deze posten zou kunnen kijken naar een stukje van de algemene reserves. Wethouder Van Drooge merkt op dat de beqroting voor de bedrijven dat wel toelaâtmaarTfat het batig saldo van het gasbedrijf toe- vloeit aan de algemene dienst, zodat dit meteen gevolgen heeft voor de gemeentebegroti ngHet is ook daarom dat spreker daaraan extra aandacht wil schenken in het college. In antwoord op de vraag van de heer Kirschbaum zegt spreker dat het niet zo is, dat als men nu maar de lekken dicht die er zijn, het 1ekverlies dan afgelopen is. Er zullen steeds opnieuw lekken op- treden waarvoor jaarlijks een vrij aanzienlijk bedrag nodig zal zijn om deze te bestrijden. Haar aanleiding van de vraag van de heer De Jong zegt spreker dat hij reeds heeft gesteld dat het college dit zal bespreken. De voorzitter konstateert dat het college binnenkort, hetzij po- sitief hetzij negatief, of deels, aan de wens van de heer De Jong zal tegemoetkomen. Punt 14. De heer Schlatmann neemt aan dat het college uit hetgeen hij in deze vergadering naar voren heeft gebracht over de doeimatigheid van het gemeentelijk apparaat, begrepen zal hebben dat zijn fractie, ge- zien de omvang die de sportaktiviteiten in Heemstede op het ogenbnk hebben het prettig vindt dat de gemeenteraad wat meer greep krijgt op deze zaak. De heer De Ruiter heeft gesteld dat hij geen behoefte heeft om terug te komen op een diskussie die in een vorige raad is

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 23