aiïE-sr Il r=-r;s'™™^p ks vïlpde'Ä'î"etl WxäIIîäss;'* csä-ä--/ 5» «îtkrrd,!iîi zo°kohneh- "»nee" e 1°; ?evo,s heoft dst het ™»et K gb,1?e"în«'''plt,„eed",P,an °V te 24 20 december 1974 gevoerd over de struktuur van de sportstichting. Spreker behoudt zich itlre7Chl l°°r> fnrr hij daar "meiding toe vindt nogmaa s op ^9 te koraen- Zl'jn fract1'e doet dat niet ômdat zij het t5 V?n m6 sporf' evenals van de muziek, niet zou onderkennen in- gendeel. Maar zij meent dat de struktuur van de sportstichtina'be- paald nog we eens zou kunnen worden bekeken, ook aan de hand van de ÎLr n96? met de sP°rtstichting heeft. Ook hetgeen de heer ager gesteld heeft ten aanzien van het zwembad is één van de redenen waarom zyjn fractie gemeend heeft deze zaak nog eens aan de orde te t n" moei1jkheid is namelijk dat de voorzitter van de sportstichtmg tevens lid is van het college. Het gaat beoafld niet - dat wi! hij duidelijk stelien - tegen de pêrsoon als zodaniq Het is de kwestie van de "dubbele pettenroi" die het uiterst moeiliîk maakt advies^als bpstn T advies.raee te werken> en anderzijds hetzelfde advies als bestuurder goed te keuren, c.q. als bestuurder een vonrstni ünm+ chet beoetenen van sport, maar wel over wat erhii ■d erd ;e l ;et,î;3voorbîoiiop de t»e":™»e,s,k,o„„d- 700 se" op d,t Wat betreft het zwembad zegt spreker dat er in 1973 een rapport is te doen dat geënt is op het advies dat gegeven is Spreker vindt dat een buitengewoon ongelukkige situatie en dit brengt metnamedezebe- stuurder m een uitermate moeilijke positie. De voors?elïen die ziin fractie heeft gedaan geven duidelijk ruimte aan de inspraak van allp meent datehetnrSiSP°rt °h t6 k?8n t0t een wensenpakket. Spreker mtwdli ege en de raad binnen het kader van de beperkte Ook de sDorthaj Pf° 2°?.el T9®1 ijk V3n deZe wensen te real iseren. wannf sporthal ls een Praktisch voorbeeld waaruit bliikt dat Tev tr dlt he?tal dl>eCt bij de sport betrokkenen hu weôsen in- d h Îîf'îliIIet oven de etkd-edatfe »,t beSft"iî SD0rtstirî«„„ LS? Hen-?ep,and 2iJn- Van °e directeur de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 24