20 december 1974 25 uitgebracht door de sportfondsenbaden. Daarbij is nogal kritiscn ge- oordeeid over de struktuur van de sportstichting, als orgaan, maar daarnaast ook over de wijze waarop het zwembad v;ordt geëxploiteerd. Dan zou men denken dat de wethouder, die in 1973 al kennis droeg van die kritische kanttekening op dit punt, in 1974 iets verderkomt dan als bestuurder van de gemeente een brief te schrijven aan zichzelf, als voorzitter van de sportstichting, waarin wordt gevraagd om een visie te geven op dat rapport. Spreker acht dat een duidelijk voor- beeld van'de ongelukkige struktuur van de_sportstichting. Hij vindt dat ook hier weer de vermenging van functies in een weinig gelukkig effect resulteert. Wat het rapport op zich betreft is er alle aan- leiding, de waardering nog in het midden latend, om vraagtekens te zetten bij de juiste gang van zaken in de sportstichting zelf. Als de directeur van de sportstichtinq in een intervieuw in dat rapport vermeldt dat hij zich meer een secretaresse voelt in de uitoefening van zijn functie, het nalopen van allerlei vergaderingen en hetmaken van notulen, en niet aan zijn eigen werk toekomt, dan vindt spreker dat een zo belangrijke kritiek dat hij had verwacht dat zeker een^ verantwoordelijk wethouder op dit punt eens had gekeken of dit juist is en zo ja, wat er aan te verbeteren valt. Nogmaals zegt spreker dat het hem niet om personen gaat maar om dezaak, en de zaak is het waard om opnieuw bekeken te worden. Daarom vindt hij dat het ook in deze raad dienstig is wellicht de struktuur, zuiver in positieve zin, nog eens te bekijken. Hij hoopt dan ook dat de andere opmerking die zijn fractie gemaakt heeft ten aanzien van het grote bedrag dat dit jaar zal moeten worden uitgetrokken om de tekorten op de sport- stichting te dekken, duideîijk wordt gezien in het licht van wat in de algemene beschouwingen naar voren is gebracht ten aanzien van de verhouding eigen bijdragen en de bijdrage van de gemeente. In dit licht ziet zijn fractie ook de medische sportkeuring. Spreker vindt het een goede zaak dat men, wanneer men sport bedrijft - er zijn helaas in het verleden narigheden uit voortgekomen - eerst eens kijkt of men dat fysiek wel aan kan en of dat allemaal wel verant- woord is. Een consult van een huisarts - er wordt hier een verge- lijking gemaakt met Haarlem waar men daarvoor wellicht de G.G. en G.D. inschakelt; een gesubsidieerde instelling, zodat die vergelij- king niet gelukkig is - kost om en nabij de f 20, Hij vraagt zich af of dat, voor een medisch onderzoek of men geschikt is, zo'n onoverkomelijke uitgave is en of het nu noodzakelijk is om derqelijke zaken te laten subsidiëren. Men kan er verschillend over oordelen, maar zijn fractie meent dat er, wanneer men het prioriteitenilijstje hanteert, wellicht dringender zaken zijn dan deze om te subsidiëren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de tennisbanen. Het antwoord op de desbetreffende vraag bevredigt spreker te genen deie. Om te ant- woorden dat er elders bij gemeenteparken ook tekorten zijn en verder te suggereren dat de particuliere banen - door misbruik te maken van hun arbeidskrachten - tot een sluitende begroting komen, acht hij een voorstelling van zaken die hij niet kan delen. Spreker is voor- zitter geweest van een grote vereniging, met een zeer goede akkommo- datie inclusief een avondverlichting, en deze vereniging financiert alles toch uit eigen middelen. Het is dus zeer wel mogelijk, maar ook hier wreekt zich het aandeel in het algemeen beheer. En juist

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 25