27 althans de vrije tijd zoveel mogeiijk gevuld wordt In deze gedachte heeft de sportstichting zeer grote taken. Sprekers fractie is van op vatting dat een uitgave niet snelzij het dan we met overleg e zorgvuldigheid gedaan en voorgesteld, te groot zal zijn om Jeze sportsfeer een terughoudende houding aan te nemen M^t betreft de kwestie van de sporthal is zijn fractie van oordee 1 "J1®96 niet snel te schriel mag zijn ten aanzien van het bepa en van h t exDloitatietekort - dat ook bij een versoberde opstellinq van de sporthal ongetwijfeid aan de orde zal treden - dat maximaal toelaat- baar zal zijn. Er is eens een aanschrijving qeweest, întussen onge veer anderhalf jaar oud, dat het college denkt in de orde van groot- te van 2 ton op de totale jaarexploitatie, maar uit sprekers «o°rden zai het coliege beqrepen hebben dat het wat zijn fractie detr 9 bezwaren zal ontraoeten wenneer de Krai.t begen a tora.n Hggen, speciaal ook vanwege het nut welke zij aan het geheel toeke Het verbaast de heer Jager dat de V.V.D. zo'n bezwaar maakt tegen de struktuur van de sportstichting. De liberalen în Nederland zij altiid qrote voorstanders geweest van de toevoeging aan de gemeente wet van de mogel i jkheid tot het instellen van functioneie "mrnissies. waaraan bevoegdheden van het gemeentebestuur worden over9edre9en' de commissies ex artikel 61 van de gemeentewet 5-e^r gemeentewet opgenomen, mede op verzoek van de 1nbëralen, djt in leder oevai als er bevoegdheden worden overgedragen, ook gemeentebestuur ders zitting hebben; anderen mogen er zitting în hebben. De sport- Stichtina hoewel niet formeel een commissie ex artikel 61, îs ciui delijk een voorloper van een dergelijke struktuur geweest. oen e sportstichting in Heemstede werd opgericht was de mogelnjkheid van die functione'le commissie in de gemeentewet nog met opgenome Spreker vindt het een loffelijk initiatief geweest de^stJaLtrek- in Heemstede op deze wijze heeft geprobeerd de sportwereld te betrek ken bij het beheer van de akkommodaties voor die snot-twët-eid. Ten aanzien van de opmerking van de heer Schlatmann ovet de kosten^ het aandeel algemeen beheer merkt spreker op, dat de V.V.D. gister avond heeft gepleit voor de opheffing van de '^^^^1/neemt instell inq van een dienst voor sportaangelegenheden. Spt-ekëi- nee^ aan dat ook die dienst geld kost, hetgeen ook toegerekend zal worden aan de sportakkommodatiestenminste în de visie van de V-V;L); Dat betekent dat de kosten in algemeen beheer alleen middels een andere wijze van begrotingstechniek, namelijk via Pers°neels1a^ van de secretarie, toegerekend zullen moeten gaan worden. Dat i. zaak van vestzak-broekzak, die hem niet aanspreekt. ,ri De heer Schlatmann heeft het voorbeeld van de spoi-thal aangehaald. Snreker meent dat dit voorbeeld in het nadeel van zijn stelling is geweest. Daaruit blijkt namelijk wel degelijk dat deze raad en het colleqe een greep hebben op de zaak van de sportakkommodaties Dat een qroep van belanghebbenden betrokken wordt bij de voorbereidinq van dergelijke zaken is heel nuttig. Dat daaruit gevaar ontstaat dat men met te hoge eisen aankomt is ook logisch.De raad is de uit- eindelijk beslissende instantie, waarvoor het college de voorberei- dende instantie is. Als deze laatste zegt dat hij lets bestuurlijk qezien niet voor zijn verantwoording kan nemen, dan toont dat aanda deze raad meer dan voldoende greep heeft, ook via het college, op 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 27