sr^n^rrïSnrYr' Sh ;n 'Mîsa Tenslotte is spreker van mening dat het een overheidstaak is nm tP Hiï9vindt°h rold08nde infrastructuur voor de beoefening van sport „v nd het 00k 0n21n om bij sport te zeer het profijtbeginsel in- gang te doen vinden; hij acht het een zaak van algemeen welziinsbeLn 20r9en voor goede akkommodaties en vindt dat er een stuk solida- da"da" lijke bijdrage van de gebruiker is. Spreker zou door de V V D wel eens aangegeven willen zien wat naar het oordeel van de vVd' rede- delijk zulle'n wo'rden 00 politieke ^ningsverschill^n dui- nam?nsthdedrvï^7FlltieeIp V3St dat de heer Sch1at™nn dsK nhod°?.a5:slaathen/at an ■'i«-i«T»if£ïïr"ï Sj. 2=1 Sênt de ndl'd!"î fSP°rt 5eeft' "'aodneus te vermindelen. j e V.V.D. de doelmatigheid en de qreep te kunnen vencteui e2ft02^df,îStïïîe^„Ä.S£ïtiräi:2„t;e1gä^rSïïSî;en indandaah aebeuren Inre61 meer.9ebeurd.en hat zal in de toekomst noq wel eens werken Hij meent dlt Jt" 'Y VfYand °p het recente plan 0PcnbarI werKenmj meent dat het met zo'n vreemde zaak is als een eerste gevraaeodnom zirl'd WOrdt bekeke" e" dat dan aan de indleners woldt gevraagd om zich daar nog eens over te buiqen ■fn het hotn, "fP "zwanbaden" beluisterde spreker het verwüt a l !hïan d%heer Schlatmann- als 200 spreker het rappoTt H,n ontvangen en in 1974 nog niet verder zijn qekomen dan thans een vraag aan het colleqe te qaan beantwoorden Dat is t zomaSarW?nr; rapport paf een aantal aspecten aa 'wa rv men niet zomaar m een paar maanden kan zegqen of daarin direct een S 1en,:SjZlî„SttïïdbSS-1n9- "^^9 °f wat den ook Joist L™a; ,een vr]J lan9e flJd nodig was om een aantal aspecten te kunnen J?? f Z1jn er> naar sp^eker meent, twee commissies inqesteld t ?']f komt het raPP°ft van de ccmmissie in de sportstichtina 21Ch daarover 00k b"^t en wat kritische kanttekelingS pSatst.' 28 20 december 1974 deze zaak. iiamens ae vvu.-tractie heeft gezegd dat men de betekenic Mn h0 hi 1 aat hlJ blJ 21chze1f even moet nagaan welke pet ij op dat moment draapt. Spreker Drobeert daan'n aifiîh tj

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 28