29 Zo is het verklaarbaar dat uiteindelijk een eindrapportage van de sportstichting aan het college een vrij lange tijd heeft geduurd. Verder staat er in dat rapport een passage over een imsschien wat în- efficiënte werkwijze van het bestuur van de sportstichting ten op- zichte van de akkommodatiesIn eerste instantie is het bestuur van de sportstichting aan dit hoofdstuk wat voorbij gegaan omdat met aan de instantie, die dat rapport heeft samenqesteld, was gevraaqd om zich daarover te buigen - men heeft het toch gedaan, waartegen spreker geen bezwaar heeft - en omdat het rapport dat de sportstichting aan het college heeft gezonden zich vooral ook over dat onderzoek heeft toe- qespitst op de onderdelen waarvoor indertijd dat onderzoek is ge- vraagd, namelijk de gang van zaken in instruktiebad, buitenbad en alles daar omheen. Spreker heeft er beqrip voor dat het college vond dat de sportstichting op dat hoofdstuk te summier is ingegaan. Daarom komt over dat kleine onderdeel nog een nader kommentaar, zodat het geheel ter diskussie kan worden gesteid. In het rapport staat ook dat de meeste tijd van de directeur van de sportstichting heen gaat met het maken van notulen, het voorbereiden van vergaderingen, enzovoort. Spreker zegt dat de sportstichting ten tijde van het uitbrengen van dat rapport dat ook wist. Binnen de sportstichting was dan ook de vraag gerezen of de taak van de directeur niet wat gewijzigd moest worden, omdat door alle administratieve beslommeringen zijn eigen- lijke taak, namelijk het leiding geven in zijn totaliteit, wat în het qedrang kwam. Er is daaromtrent een voorstel aan het college ge- daan ter verkrijging van assistentie voor de directeur. Het college had begrip voor deze motieven en sinds een aantal maanden heeft de directeur een assistent, waardoor de directeur nu meer tijd vrij heeft gekregen voor zijn werkelijke taak. Inzake de kwestie van de eigen bijdragen van de gebruikers zegt spre- ker dat dit punt geregeld aan de orde komt en onderkend is. Hetzelfde punt speelde ook toen de tarieven werden vastgesteld voor de verhuur van de velden voor de verschillende veldsporten. Wanneer daar reden voor was is aan de verenigingen gevraagd of de kontributie niet wat verhoogd kon worden. In een enkel geval werd geantwoord dat men in de eerste algemene 1edenvergadering de kontributieverhoging aan de orde zou stellen. Wat dan ook gebeurd is. Men moet bij deze zaak wel bedenken dat de kontributiebedragen bij de verschillende verem- gingen allemaal op onqeveer eenzelfde niveau liggen. Hij gelooft niet dat het juist zou zijn om tegen de verenigingen die în Heemstede op onze akkommodatie spelen te zeggen dat wij menen dat de kontribu- tie wel wat omhoog kan, omdat onze onkosten zo hoog zijn. Als dat^ tot gevolg zou hebben dat de kontributie van de Heemsteedse vereni- qingên zou uitgaan boven de kontributies van onze buurgemeente Haarlem, waar men ook behoorlijke kosten heeft voor de terreinendan zou spreker daar beslist bezwaar tegen hebben. Wanneer de kontribu- tie laqer ligt dan de algemene kontributieschalen die voor een sport gebruikelijk zijn, dan ligt dit anders. Spreker zegt toe dat hij aan dit aspect, evenals in het verleden, aandacht zal schenken. Spreker vindt dat een medische sportkeuring ook een element van volksgezondheid bevat. Hij vindt dat zeer belangrijk voor de jonge mens, waaronder adspiranten en junioren van 10 tot 14 jaar. 20 december 1974

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 29