20 december 1974 3 soonlijk de indruk dat min of meer dagelijks drempels worden geslecht. Spreker is bereid om over de genoemde suqgesties in de commissie voor algemene bestuurszaken verder te spreken. De heer Van Emmerik voegt eraan toe dat hij în dit opzicht v°ff^ het col1ege-niets anders dan bewondering heeft en dat ook hnj, zelfs Sls raadslid, ais het nodig is, over bepaalde zaken ieden van het coliege op minder gebruikelijke uren benadert. Punt 4. De heer Jaqer vindt het antwoord enigszins afhoudend. Hij kan zich voorstel 1 en'TërThet college een iets afwachtende houding aanneemt, maar er staat hem toch iets te veel in dit antwoord wat afhoudt na- melijk de woordjes "of en". Hij gelooft dat het van belang kan z jn, ook in Heemstede, om mogelijkheden_te scheppen voor een eventuee^ comitê uit de burgerij om zich oezig te gaan houden met zo n con tact met bijvoorbeeid gemeenten în Bangia Desj, een land waarover in ieder geval politiek gezien binnen deze raad geen memngsversch len hoeven te bestaan met betrekking tot de noodzaak van IhI?Vmoment leninq Hij kan zich voorstellen dat het college zegt: op het moment dat een dergelijk comité uit de burqerij zou komen, willen wij wel zien in welke mate wij dit initiatief kunnen steunen. Maar de v™ag of het coilege het wel wil steunen laat het in het nndden en daar heeft spreker moeite mee. Hij deelt mede dat het college zeer inne kort een dergelijk verzoek zal kunnen verwachten. De leden van de fracties vanYvY en C.D.A. zulien het missch en nog niet weten, maar de afdelingen van de 4 partijen, waarvoor znjn fract e h er zit, hebben het initiatief genomen om een aantal mensen bij e!kaar te roepen en te vragen om tot de opnchting van een dergelijk comi tê te komen. Hij hoopt dan ook dat op niet al te lange ternnjn daden op dit punt worden gesteld. Vandaar dat spreker ^elan9" J vI"f 0; van het colleqe te vernemen of het bereid îs om de woordjes te laten valien. De voorzitter zegt dat juist datgene wat de heer Jager vf™eldt,^ nameliTk dat het in dit soort akties denkbaar is dat een aktie zo duideliike politieke lading heeft, dat er voor een gemeentebes^uur minder aanleiding zou behoéven te bestaan om daar:n voorop te len aktie of initiati.f te ™3'"«enen 5*^9* ertoe heeft qebracht om na ampele besprekmg dat woordje of voor aïle duidelij'kheid op te nemen. Met de heer Jager z et het college een reeks van akties denkbaar ».ar d.t "of- volstre irre e». t ,s en waaraan ookdoor dit college geen behoefte zalbestaan. Het is duideliik dat de poiitieke basis van een dergelijke aktie, de ge richthe'id daarvan, een soort eenzijdigheid met zich zou brengen, naar welke richting dan ook. Juist om die reden ziet spreker geen aanleiding om een initiatief te ondersteunen, maar hij weet, ge- zien de beraadslagingen in het college, dat er een reeks îmtia tieven denkbaar z'ijn waar dat aspekt eenvoudig met aan de orde zou komen. Punt 5. De voorzitter vraagt naar de bedoeling van de woorden in de vraag "welke in de toeiichting op verschillende begrotingsposten zijn vermeld". Hij vraagt of dat met een beperking is die met bedoeid was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 3