20 december 1974 Hij is van mening dat, naast de algemene kontributie die de vereni- gingen betaien, een bedrag van 11,per lid - er zijn gezinnen waarvan 3 of 4 personen gekeurd moeten worden - een aanvaardbaar be- drag is. Hij kan daarom niet meegaan met de suggestie om het tekort op de medische sportkeuring te elimineren door Der keuring het be- drag op te voeren. Wat betreft de tennisbanen probeert spreker enkele gegevens te krij- gen van andere gemeentelijke sportparken en tennisbanen. Op het ogen- blik heeft hij één gegeven, namelijk van de gemeente Hilversum. Daar bedraagt het tekort op het tennisbanencomplex - een gemeentelijk complex - ongeveer 40.000, Bij ons is het 42.000, Dat ligt dus ongeveer op hetzelfde vlak. Spreker merkt op dat hij nooit heeft willen suggereren dat er bij particuliere banen een zekere roofbouw gepleegd zou worden op het personeel De heer Schlatmann verwijst in deze naar het antwoord op vraag 14, 4e annea. Daar staat: "Het verschil in de exploitatie-uitkomsten kan naar onze mening o.m. verklaard worden door de betere arbeidsvoor- waarden Dat houdt dus in dat de arbeidsvoorwaarden voor particuliere banen minder zijn. Wethouder Willemse zegt niet dat de arbeidsvoorwaarden bij de par- ticuliere banen zoveel siechter zijn, maar dat de mensen in overheids- dienst nu eenmaal bepaalde emolumenten hebben die het personeel op particuliere banen niet heeft. Dat betreft een aantal aspecten die als resultaat hebben dat de totale loonkosten, inciusief sociale ias- ten, bij de overheid nu eenmaal hoger liggen. Ook spreker meent dat men met betrekking tot de sporthal geen pres- tigeslag moet gaan pleaen. Het college wil geen sporthal dat min of meer als een soort statussymbooi dienst doet. Het uitgangspunt van het college is de behoefte aan sport in Heemstede. Het eerste pian behelsde inderdaad een wat grote toeschouwersakkommodatie. Het col- lege heeft intussen wat nadere gegevens, waar ook de heer Schlatmann op doelt; het tweede plan zal dan ook op dat punt wat vereenvoudiqd worden. 3 De heer Rücker heeft er op gewezen dat de raad een behooriijke in- breng heeft in devoorbereidingsfase van alle objecten en in het hele reiien en zeilen van de sportstichting. Spreker merkt op dat îndertijd daarom juist is gekozen voor een struktuur waarbij de raad in een zo vroeg mogelijk stadium een inbreng kan geven. Het zou an- ders zijn ais in de sportstichting de fracties of de raad niet ver- tegenwoordigd zouden zijn, maar dat zijn ze nu eenmaal welIn dit opzicht is de situatie van Heemstede noq niet zo slecht en wanneer men in landelijk of districtsverband in de contactraden met de or- gamsaties bij elkaar is, dan wordt er meerdere malen met afgunst gekeken naar de situatie die wij in Heemstede hebben. Eén van onze nabuurgemeenten heeft zeer recent nog onze statuten opgevraagd om- dat men daar wil proberen een instituut te ontwikkelen zoals'we dat inHeemstede hebben. Spreker wijst nog op een wijziging die laatste- lijk is aangebracht, namelijk dat de begroting niet meer door het college wordt goedgekeurd en vastgesteld, maar door de raad. Spreker wii nog onderstrepen wat de heer Jager heeft gesteld ten aanzien van het bevorderen van de mogelijkheid dat iedereen naar 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 30