20 december 1974 31 behoefte zijn sport kan bedrijven. Spreker acht dat, denkend ook aan de vrijetijdsbesteding, een over- Met het bedrag per inwoner voor de sport zitten we in Heemstede on- geveer in de middenmoot. Het totaalbedrag dat Heemstede voor de sport beschikbaar stelt is dus niet overtrokken. De heer Schlatmann meent dat het uitgangspunt is dat wij^ailen^ een taak zien voor de overheid ten aanzien van de sport,.a1len.pro- beren we zoveel en zo goed mogelijke akkommodaties te krijgen in HeemstedeHij meent dât daarover geen enkel verschil van mening be- staat. Wat de struktuur betreft blijft hij van.memng dat met.ter wille van de kosten, maar ter wille van een juiste piaatsbepaling van de functionarissen, een functievermening van voorzitter van de sportstichting en lid van het college niet gelukkig is. De heer Jager moet niet uit sprekers betoog afleiden dat hij de in- spraak van de sport in al zijn schakeringen met waardevol acht, integendeelOp een gegeven moment moet men juist aan die inspraak van de sport alle prioriteit toekennen en moet men maximaai de wen- sen proberen te realiseren binnen het.kader van door het college.en de raad aan te geven mogelijkheden; uiteraard komt men dan weer în het financiële vlak terecht. Wat betreft het rapport van het zwembad neeft spreker alleen maar geciteerd, omdat daar ongevraagd iets gesteld werd.over de struktuur van de sportstichting. Hij vond het daarom belangrijk omdat ook in het rapport 1973 over de arbeidsvreugde van deze functionarissen werd gesprokenGelukkig is daar dus iets in verbeterd, maar spreker acht het symptomen die zo belangrijk zijn dat hij daar een snelle follow-up aan zou wiilen geven. Punt 16. De heer Rücker neemt aan dat nu gedeputeerde staten het >;aads- besluit tot aankoop van een terrein nabij de Fazantenlaan met heb- ben goedgekeurdalsnog vanuit het college zal worden getracnt om, zij het dan ook tegen een aangepaste prijs, alsnog eigenares van het object te worden. Gezien de toezegging die gisteravond door ae wethouder is gedaan ten aanzien van het verder uitwerken van de reeds in eerder stadium gereed gekomen plannen, meent spreker de gevolgtrekking te kunnen maken dat deze zaak binnen afzienbare tijd konkreet op tafel zal komen. Punt 17. De heer Rücker acht de beantwoording van deze vraag betrekkelijk vlak maar spreker is verheugd dat de wethouder nadrukkelijk de toe- zeqginq heeft gedaan dat binnen afzienbare tijd inderdaad tot reali- sering van dit reeds zo lang hangende probleem kan worden overgegaan. Wethouder Willemse gaat op dit moment niet verder dan het laten uitwerken van een plan. De kosten die daaraan zijn verbonden zullen moe- ten worden afgewogen - dan komt ook het doelmatigheidsaspect naar voren - tegen de inkomsten. Het plan wordt thans uitgewerkt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 31