20 december 1974 Punt 18. De heer Kettenis ..is verheugd dat het college in deze de commissies voor onderwijs en culturele zaken wil raadplegen. Zijn fractie vindt het namelijk zinvol dat niet alleen geprobeerd moet worden op inter- gemeentelijk maar ook op internationaal gemeentelijk niveau tot sa- menwerking te komen en dat ook de uitwissefinq van gedachten en ken- nis op dat gebied meer verruimend zou kunnen werken. Spreker acht het mogelijk dat toezeggingen, die twee jaar geleden op de afdelings- vergadering zijn gedaan, niet heider meer voor de geest staan, maar spreker herinnert zich dat de heer Jager over dit punt destijds een vraag heeft gesteld die de voorzitter heeft beantwoord. De voorzitter zegt dat hierop in de commissies zal worden terug- gekomen. Hij meent overigens dat ook mevrouw Gaasterland in dit ver- band met ere genoemd moet worden. Punten 19, 20 en 21. De voorzitter stelt hierbij tevens aan de orde: XI. Regionale vuilverwerking (volgnr.170) De heer Baar konstateert dat de beantwoording van de vragen 19, 20 en 21 door het college, in grote lijnen overeenstemt met de ziens- wijze van zijn fractie. Spreker konstateerde verder in de aanbiedings- nota dat het college de begrippen verbreding en versterking in één adem noemde. Spreker meent echter dat beide begrippen niet altijd samen gaan. Een verbredinq van het gewest hoeft niet bij voorbaat een versterking in te houden. Spreker meent dat die versterking vooral zal afhangen van verschi11ende faktoren. In de eerste plaats van de vraag hoe het takenpakket eruit zal zien en of men daarover overeen- stemming zal kunnen bereiken. In de tweede plaats is het ook een kwestie van mentaliteit, de bereidheid van de gemeenten dus om aan dat bredere gewest ook de nodige inhoud en medewerking te geven. In dat verband heeft hij met blijdschap gekonstateerd dat er gister- avond is gezeqd dat het college een zekere terughoudendheid in acht neemt met betrekking tot het vraagstuk van de toetreding van de IJmond-gemeenten. Ook zijn fractie acht dat op zijn plaats; zij wil bepaald niet zeggen dat die IJmond-gemeenten nooit tot het gewest zouden moeten toetreden, maar zij vindt alleen dat deze materie ge- nuanceerd moet worden benaderd. Inzake de taakversterking van het gewest heeft zijn fractie zich afgevraagd of het ook niet gewenst is om de talrijke bestaande ge- meenschappelijke regelingen zoveel mogelijk bij het gewest onder te brengen. Het gewest is op zich ook een gemeenschappelijke regeling. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een versterking van het gev;est. Het schept misschien ook een mogelijkheid op het terrein van de rijksbijdragen, die voor sommige gewesten wordt versterkt wanneer ze althans voldoende inhoud hebben en ook zelf op een behoorlijk financieel peil zitten. Wa't betreft de financiële offers in de toekomst is er gisteravond al op gewezen dat wij ons waarschijnl ijk wel financiële offers zul- len moeten qetroosten. Zijn fractie is zich dat heel goed bewust. Hij gelooft dat men hier niet zonder meer een vergelijking kan 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 32