20 december 1974 33 trekken met bijvoorbeeld fusies van bedrijven. Dit is trouwens geen fusie Men kan niet redeneren: de kost gaat voor de baat uiu. Waarschijnlijk zal dus de gewestvorming in de toekomst tot een hogere financiele last aanleiding geven. unnr7ie_ Dat is od zich niet erg, als het er maar toe leidt dat het voorzie ninqenpeii beter wordt'. Wel van belang is - daar legt spreker de nadruk op - dat de gewestwet zo spoedig mogelijk tot standkomt, omdat dan ook ten aanzien van de financiën de gemeenten waarschijnijk op een behoorlijke en verantwoorde wijze ontlast kunnen worden. De ge westen krijgen dan immers een eigen financiële regeling. De heer Jager sluit zich aan bij de woorden van de heerBaar met betrekking tcTTïïe gemeenschappelijke regelingen. Er heeft inderdaad een inventarisatie plaats gevonden van alle gemeenschappelijke rege- 1 ingen die in deze regio bestaan. Op korte termijn zal in de knngen van overleg en advies'van de Kennemerraadwaarin dus alle porte feuillehouders zitten van de verschillende gemeenten, gesproken wo den over de mogelijkheid van inbreng van dergelijke gemeenschappe- liike reqelingen in het gewest. Hetzelfde zal _dan ook gaan gebeuren in de commissies van de gewestraad. Spreker vindt dat een belang- rijke zaak omdat het een belangrijke bijdraqe zou kunnen tot het financieel statuut van het gewest, waarnaar we zullen moeten streven. De fractie van mevrouw Borghouts kan haar instemming betuigen met het voorstel inzake de regionale vuilverwerking; ook gezten e uitqebreide diskussie van gisteravond en wat zojuist gememoreerd îs. Zii wijst erop dat dit de eerste taak is_die overgedragen wordt aan het qewest; zij denkt en hoopt dat dit niet rie laatste zal zijn. Zij hoopt dat er spoedig een definitieve vormgeving van de vu:lver- werking komt, aangezien de kapaciteit van de Haarlemse vuilstort- plaats binnenkort uitgeput zal zijn. De heer Baar merkt in aansluiting op mevrouw Borghouts op dat ook hij qraag wTTTeleveren dat de vuilverwerking de eerste opdracht is aan het qewest. Zijn fractie is hier zeer mee îngenomen In dit verband vraagt hij of er nu reeds enig inzicht bestaat nn de fmn- ciële kant van de zaak; de raad neemt dit besluit nu welmaar financiële aspecten blijven voorlopig nog even rusten. De voorzitter meent dat er in de raad over het verloop van de opbouw-van het gewest en over de wenselijkheid van versterking en- zovoort, bepaald niet verschillend wordt gedacht. De heer Baar hee.t iuist qeanalyseerd dat de terughoudendheid van het college ten aan- zien van de IJmond-toetreding bepaald niet wordt nngegeven door de vraaq of ze er wel bij moeten komen. Het is meer vanwege de ge<om- pliceerde bestuurlijke politieke situatie in de IJmond da. men noq tijd nodig heeft om zich uit te spreken waartoe men zal willen be- horen. Intussen is de struktuurschets verschenen en de raad weet waar de struktuurschets vanuit gaat. Ook wethouder Willemse hoopt dat de eerste taak die de gemeente aan het qewest gaät overaragen zal worden gevolgd door meerdere. Hij verwacht dat binnen niet al te lange tijd een tweede taak, na-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 33