36 20 december 1974 m hoofden van politie op een gegeven moment een model wordt ontwikkeld voor die organisatie van de politie met de daaraan ver- Donden financiele konsekwenties voor ieder van de deelnemers. Dat Komt uiteindelijk natuurlijk in de deeinemende gemeenteraden, die daaraan hun fiat moeten geven. Het is echter wel zo dat als eenmaal een bepaalde overeenstemming is bereikt in een dergelijke beoerkte Kring, het dan zeer moeilijk is voor een gemeenteraad om "de onder- andelaar terug te- sturen, omdat er dan een grote vertraginq qaat optreden. Met andere woorden: materieel gesproken is men als gemeente- vf1J snel Debonden aan wat er uit een dergelijk overleq naar voren komt. Om dat nu te ondervanqen, zonder dat de zaak opgedraqen kan worden aan het gewest - spreker meent dat dit ook in de Kennemer- raad is uitgesproken en dat de voorzitter van dat orgaan dat ook toegezegd - Iijkt het hem verstandig te proberen een forum Vc.n vo 1 ksvertegenwoordigers gewestelijk te raadolegen bij de verdere uitbouw van die organisatie. Hij meent dat gesuggereerd is om dat te doen in de commissie voor algemene zaken van het gewest. De voorzitter zegt inzake de ongelijksoortigheid van de onder- werpen politieen brandweer dat de brandweer inderdaad qeen qezaqs- en machtsorgaan is. Dit betreft een zeer bijzondere problematiek waaraan ook het college bepaald niet licht tilt. De beide overheids- onfo l e" e°"tie m°eten' W1'llen 2ij ^ijdetijds opereren, ook onder de noemer schaalvergroting worden geplaatst. Dat heeft ook e burgemeesters, op verzoek van de burgemeester van Haarlem, des- tijds reeds bijeen gebracht om de aspecten van de hulpverleninq te bezien, en onder "hulpverlenings-invalshoek" worden brandweer en politie terecht naar voren geschoven om te zien wat er onder vioeur van de huidige regelingen bereikbaar is. Dat is inderdaad met m'inder be emmenngen bij de brandweer bereikbaar, hoewel ook daaromtrent de bestuuriijke regio er nog niet is, maar een conceot ligt ter tafel dat bmnenkort in bespreking komt. Wat betreft de'politiële beginsel- verklarmg van de burgemeesters is het sprekers bedoeling om, naast de toezegging om ook in de Kennemerraad de betrokken commissies te infonneren en daarmee voeling te houden, bij de uitvoeringsregelingen die yan hem worden ve^wacht op basis van de principe-verklaringen van politiele samenwerking op een breed terrein, gemeente- en rijkspoli- tie^die Deginselverkiaring - waarbij ook de districtscommandant van riJkspolitie van Amsterdam betrokken is - ook in de commissie voor openbare orde en veiligheid aan de orde te stellen, dus zowel de basisafsprakenprincipe-verklaring, als de op grond van de artikelen 33 en 34 van de Poiitiewet te nemen uitvoeringsregeien Inzake de huipverleningscoördinatie zegt spreker dat hêt ondenkbaar is dat men in de toekomst regionaie commando's zou hebben waarin geen pontie, brandweer, gezondheidszorg en ambulancevervoer zouden zittina nemen. 3 Wat betreft de bezorgdheid ten aanzien van de democratische controle e,de heer Jager heeft uitgesproken zegt SDreker, dat men daar thans zonder een wettelijke voortschrijding van deze materie, wederom ae Politiewet, niet definitief uit komt. Voor de huidige tijd is met die beginselyerklaring toch bereikt kunnen worden dat deze geacht mag wor- den ook te vallen onder de belangrijke beleidsuitspraak die de minis- ter van justitie pas in een brief heeft willen uitspreken, namelijk in verband met een diskussie rondom een titel van een kongres,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 36