20 december 1974 37 dat de rijkspolitie heeft georganiseerdRondom die diskussie îs een uitspraak gekomen, waar de Nederlandse gemeenten met deVereni- qinq van Nederlandse Gemeenten dankbaar voor mogen zijn, dat ook de minister van justitie onder werkelijke politiële samenwerking met alieen verstaat rijkspolitie sec en gemeentepoiitie sec, maar ook de samenwerking van rijks- en gemeentepolitie. Spreker zegt dat juist bij de aspecten beheer, organisatie en toerusting politie în de vergadering, waar de commissie dus nog nader kennis van zal ne- men, is stiigestaan. Een apart deel van de beginsel-verklaring geldt voor de samenwerkende gemeentelijke politiekorpsen, omdat het natuurlijk duidelijk is dat men zonder verdere wettelijke steun dat stuk ten aanzien van rijkspolitie niet regionaal kan regelen. Punt 25. De heer De Ruiter merkt ten aanzien van de versterking van het poiitiekorps met krachten boven de toegestane sterkte op, dat het coliege daarover schrijft: "De uitbreiding van het korps zal in de beleidsnota aan de orde worden gesteld". Op zich acht spreker dat een goede zaak, maar de vrees bestaat bij zijn fractie dat hiermee toch teveel tijd verloren gaat, Hij heeft sterk de over- tuiging dat een dergeiijke maatregel indien mogelijk op korte termijn zou moeten worden genomen. Hij verzoekt dan ook aan dit onderdeeiook los van de beleidsnota, bijzondere aandacht te ge- ven. Hij dringt erop aan om op korte termijn met voorstellen în deze richting te komen. De heer Jager gelooft dat men deze zaak toch in het kader van de beleidsnota zaï moeten bekijken. Men moet oppassen dat men niet nu al een groot aantal ad hoc-besiissingen qaat nemen, die de ruimte om de afweging van prioriteiten mogelijk te maken, zeer zal beperken. De voorzitter merkt op dat ook het coliege en spreker uiteraard zwaar tillen aan dit aspect van onze taak. Het coliege voelt be- hoefte om ten aanzien van deze zaak bepaalde beleidskonklusies te trekken. Naast een interne heroriëntering van het takenpakket, waar het bijvoorbee'ld de wijkagent betreft, en het meer tijd vrij- maken voor een agent - daar zal in de commissie naderover worden gesproken - zou alleen een versterking van éên man bij het korps in de organisatie van Heemstede niet veel soelaas geven. Maar de interne heroriëntering van taken is thans volledig aan de orde en wacht dus als zodanig niet op het beieidsplan. Daarnaast stelt spre- ker dat het wel degelijk denkbaar is dat in het beleidsplan zware prioriteiten naar voren worden gebracht. Dat geeft spreker de in- druk dat niet alleen bij de commissie voor openbare orde en veilig- heid, maar ook bij het college en raad in het komende jaar dit soort zaken, als zij die bijzondere prioriteit zouden krijgen, niet langer uitstel met zich hoeven te brengen. Spreker zegt dat zodra men over personeel spreekt, men ook te maken heeft met een markt; de wervingskant speeit dan ook een rol In zijn antwoord heeft het college al medegedeeld dat een zekere ontlasting bij de niet-politionele taken ook een punt is dat het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1974 | | pagina 37